ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี ปริญญาโทและผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยมีสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการและการดำเนินงานจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะวิชาและหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ภาพกิจกรรม