• ma

Master of Engineering in Engineering Management
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม


คณะวิศวกรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการต่างที่เกิดขึ้นในโรงงานและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น การผลิตโรงงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคารและโรงงาน เป็นต้น ซึ่งต้องบูรณาการระหว่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ทำงานในโรงงานภาคอุตสาหกรรม และที่เกี่ยวข้อง สะท้อนต่อกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น โดยมุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่ผสมผสานระหว่าง งานด้านวิศวกรรมและด้านธุรกิจ เพื่อนำไปปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ พร้อมเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านอุตสาหกรรมหรือด้านรัฐวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมีการแบ่งกลุ่มวิชาเรียนแยกเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

 • การจัดการการผลิตและเทคโนโลยี
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการทรัพยากรอาคารและพลังงาน
 • การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม)
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering in Engineering Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม)
ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Engineering in Engineering Management
ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) : M.Eng. (Engineering Management)

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 174,000 บาท

 • เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 29,000 บาท และสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด ต่อภาคการศึกษา
 • หลักสูตร 2 ปี

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร

ระบบการศึกษา

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว โดยการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่ง 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในสาขาต่างๆ ดังนี้
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิศวกรรมอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


นักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียน เป็นแผน ก หรือ ข ได้ดังต่อไปนี้ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

แผน ก ทำวิทยานิพนธ์
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
แผน ข (การศึกษารายบุคคล)
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
การศึกษารายบุคคล 3 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา


แผน ก : วิทยานิพนธ์

em

แผน ข : (การศึกษารายบุคคล)

em

MASTER OF ENGINEERING IN ENGINEERING MANAGEMENT

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณาจารย์


ผู้อำนวยการหลักสูตร

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

คณาจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสาขา

 • ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
 • อาจารย์ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
 • อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล
 • ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
 • ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
 • อาจารย์ ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์
 • อาจารย์ อรดี พฤติศรันยนนท์
 • อาจารย์ ดร.สมหญฺิง งามพรประเสริฐ

ภาพกิจกรรม


ติดต่อคณะ

 • ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 2
  110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ : 02-954-7901

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร - เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

* หรือสามารถติดต่อโดยตรงที่คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน *