• ma
 • ma

MASTER OF COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


สังคมไทยได้เดินทางเข้าสู่ยุคของการสื่อสารสมัยใหม่หรือการสื่อสารยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบการเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดิจิทัล และสื่อออนไลน์ในขณะนี้กำลังท้าทายบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของสื่อดั้งเดิมต่างๆที่เราคุ้นเคย และอาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ในทุกสาขาวิชาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อสารมวลชนการสื่อสารเชิงธุรกิจต่างๆ ที่จะต้องปรับวิธีคิดวิธีการทำงานเพื่อก้าวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสารในปัจจุบัน

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทให้มีความทันสมัยมากขึ้นและเอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลึกขึ้น โดยคณาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญจากสิ่งที่นักศึกษาสนใจเพื่อตอบสนองผู้เรียนที่ทำงานด้านการสื่อสารให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่ตนเองสนใจได้


ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร


หลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ รู้เท่าทันสื่อในกระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆ ของสังคม การนำคงวามรู้ไปพัฒนางานทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ตลอดจนตระหนักถึงเรื่องของ วัฒนธรรมและจริยธรรม และการสร้างความเข้าใจอันดีของการสื่อสารระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม ขยายโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐบาลและองค์กรเอกชน ตลอดจนนักบริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาวิชาการขั้นสูงด้านนิเทศศาสตร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : นศ.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Master of Communication Arts
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : M.Com.Arts

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา( 4 ภาคการศึกษาปกติ)

ช่วงเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โดยที่ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระบบการศึกษา

การศึกษาแบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 16 สัปดาห์

วิชาเอก

ไม่มี แต่ให้โอกาสนักศึกษาสามารถเลือกเน้นหนักบางกลุ่มวิชาหรือบูรณาการกลุ่มวิชาได้ตามความสนใจ ในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

1. การสื่อสารการตลาดและแบรนด์
2. การสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์ยุคสื่อหลอมรวม *
3. การสื่อสารบูรณาการ *
*จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต*

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

*ภาคการศึกษาละ 46,000 บาท ตลอดหลักสูตร 184,000**

โครงสร้างหลักสูตร


นักศึกษาจะต้องมีการลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ประกอบด้วย

แผน ก แบบ ก.2 (ทำวิทยานิพนธ์) ประกอบด้วย
วิชาบังคับร่วม 12 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะ 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ประกอบด้วย
วิชาบังคับร่วม 12 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะ 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
 • สอบประมวลความรอบรู้ (ข้อเขียน)
 • สอบประมวลความรอบรู้ (ปากเปล่า)

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) นิเทศศาสตร์

MASTER OF COMMUNICATION ARTS

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณาจารย์


คณะกรรมการวิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 • ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ ที่ปรึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานคณะกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ รองประธานคณะกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ กรรมการ
 • ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
 • ดร.มนต์ ขอเจริญ กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • นางสาวชลาลัย พงษ์ศิริ

อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • ดร.มนต์ ขอเจริญ

อาจารย์ประจำ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
 • ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
 • ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
 • ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
 • ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
 • ดร.มนต์ ขอเจริญ
 • ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์
 • ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
 • ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ทุนการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร


แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

1.แบบฟอร์มขอเสนอหัวข้อ word/.pdf
2.แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา word / .pdf
3.แบบฟอร์มเสนอสอบเค้าโครง/ปิดเล่ม word / .pdf
4.แบบฟอร์มแก้ไขเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ word / .pdf
5.แบบฟอร์มแก้ไขเล่มฉบับสมบูรณ์ word / .pdf
6.แบบฟอร์มอนุญาตเผยแพร่วิทยานิพนธ์/บทความวิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต word / .pdf
7. แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษาทำวิทยานิพนธ์ word / .pdf

คู่มือการพิมพ์และการเขียนอ้างอิงการทำรายงานวิชาการ งานค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

1) ปก-กิตตกรรมประกาศ-สารบัญ > Cover
2) บทคัดย่อ > ABS
3) บทที่ 1 > Chap_1
4) บทที่ 2 > Chap_2
5) บทที่ 3 > Chap_3
6) บทที่ 4 > Chap_4
7) บทที่ 5 > Chap_5
8) บรรณานุกรม > App_bip
9) ภาคผนวก > App
10) ประวัติผู้วิจัย > Vita

ภาพกิจกรรม


ติดต่อคณะ

 • ที่อยู่ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 2
  110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 578 (ชลาลัย) 579 (ดร.มนต์)
 • อีเมล : Master.com.arts@dpu.ac.th หรือ chalalai.pon@dpu.ac.th