• macc
 • macc

MASTER OF ACCOUNTANCY PROGRAM
บัญชีมหาบัณฑิต


หลักสูตรสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชาและเนื้อหาวิชาทันสมัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี กฎหมายทางวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและจริยธรรมในวิชาชีพ

DPU-MACC มุ่งหวังจะพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารฝ่ายการจัดการความรู้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี นักวิจัย หรืออาจารย์สอนบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา

DPU-MACC จะเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นโอกาสสำคัญของนักวิชาชีพบัญชีที่จะสามารถต่อยอดความรู้เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในสายงานวิชาชีพบัญชีอันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงในปัจจุบัน


ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพและมีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ในการบูรณาการศาสตร์ด้านการบัญชี การบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพบัญชีในระดับบุคคล

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

DPU-MACC เสนอแผนหลักสูตรตามสายวิชาชีพบัญชีใน 4 กลุ่มวิชา ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างความรู้ทางด้านการบัญชี การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมหาบัณฑิตในกลุ่มวิชาชีพ ตามสายอาชีพที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ

1. กลุ่มวิชาเน้นการประยุกต์ IT กับงานบัญชี
2. กลุ่มวิชาการจัดการด้านภาษีอากร
3. กลุ่มวิชาการควบคุมภายในและการกำกับการดูแลกิจการ ที่เน้นการควบคุมและการตรวจสอบ
4. กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารสายงานบัญชีและสายงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 168,000 บาท (จำนวน 36 หน่วยกิต)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • คุณสมบัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • คุณสมบัติด้านอื่นๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • สอบสัมภาษณ์ ด้านความพร้อมและโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษาและความรู้ภาษาอังกฤษ
 • สอบข้อเขียนความรู้ด้านการบัญชี โดยเนื้อหาครอบคลุมการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร เพื่อใช้ในการปรับระดับพื้นฐานความรู้

ระบบการเรียนการสอน

 • การเรียนเป็นแบบ Block course โดยเรียนครั้งละ 1 วิชา เป็นเวลา 4-5 สัปดาห์ (วิชาละ 45 ชั่วโมง)
 • เรียนเฉพาะวันเสาร์ (เต็มวัน) หรือ วันอาทิตย์ (เต็มวัน)
 • ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีครึ่ง - 2 ปี โดยประมาณ
 • มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา

ช่วงเวลาเรียน วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 18.00 น.

MASTER OF ACCOUNTANCY PROGRAM

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณาจารย์


ผู้อำนวยการหลักสูตร

 • ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

อาจารย์ประจำ

 • ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์
 • ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
 • ผศ.ดร.เอกพล คงมา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต

อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
 • ดร.จารวี ชยสมบัติ
 • อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
 • อาจารย์ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล (คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี)
 • อาจารย์ชวนา วิวัฒน์พนชาติ (คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี)
 • อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต (คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี)
 • อาจารย์สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ (คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี)

ทุนการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร


แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์/ สารนิพนธ์/ งานค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท)

ติดต่อคณะ

 • ที่อยู่ : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
  อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ : 02-954-7300-29 ต่อ 815
 • อีเมล : macc@dpu.ac.th

วันและเวลาทำการ

 • วันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.