• mpa

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


ประตูสู่ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่กว้างไกลและลุ่มลึก ความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เครือข่ายความสัมพันธ์ของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นสถานที่บ่มเพาะจิตสำนึกสาธารณะ การพัฒนาภาวะผู้นำ และนวัตกรรม


ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : รป.ม.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Public Administration
ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) : M.P.A.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาบัณฑิตในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีกับการปฏิบัติได้ทั้งในปัจจุบัน อนาคต และสามารถคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถ่องแท้
 • เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยรักษามาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1) โดยสกอ.รับทราบการอนุมัติหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2560 (มคอ.2) นี้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเห็นเหมาะสม
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  • สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาทัศนคติ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาและความพร้อมในการศึกษา
  • ทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษและยื่นผลหรือลงทะเบียนเรียนก่อนอนุมัติสำเร็จการศึกษา

  วิชาเอกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

  • กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Concentration)
  • กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy Concentration)
  • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management Concentration) (เน้นการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม)
  • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management Concentration) (เน้นการบริหารงานท้องถิ่น)
  • กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory Concentration)

  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและการศึกษาดูงาน

  หลักสูตรอาจจัดมีการศึกษาดูงานของรายวิชาและแต่ละรุ่นสามารถจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศได้ตามความพร้อมของนักศึกษา และหลักสูตรอาจจัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ กรณียังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนด ตลอดจนอาจจัดให้มีกิจกรรมการศึกษาเบื้องต้นก่อนเริ่มเรียนเพื่อกระตุ้นและเตรียมความพร้อมให้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาและสร้างความพร้อมก่อนเริ่มต้นศึกษา

  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

  • รายวิชาทั้งในภาคทฤษฎีวิชาแกน 21 หน่วยกิต วิชาเลือก 3 - 12 หน่วยกิต รวมการวิจัยแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แผน ข ทำสารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต)

ช่องทางการรับสมัคร

สมัครได้ทาง http://www.dpu.ac.th/mpa/course.html และที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-954-7300 ต่อ 263, 577

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมค่าศึกษาดูงาน)

 • รวมถึงค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสอบประมวลความรอบรู้และค่าประกันอุบัติส่วนบุคคล (4 ภาคการศึกษา กับอีก 1 ภาคฤดูร้อน) เป็นเงิน 175,000.- บาท(แบ่งจ่ายได้ภาคการศึกษาละ 35,000.- บาท โดยสามารถแบ่งชำระได้อย่างน้อย 2 งวด) หากมีการเทียบโอนหน่วยกิตค่าธรรมเนียมในการเทียบโอน 1,000.- บาท
 • มีทุนลดค่าหน่วยกิตให้ระหว่าง 10-35 % โดยคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนในหลายลักษณะ เช่น ทุนศิษย์เก่า ทุนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสหากิจและหน่วยงานบริษัทเอกชนที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุนเรียนดี ทุนนักกีฬา ทุนสื่อมวลชน เป็นต้น

ระบบการการเรียนการสอน

ระบบการศึกษาเป็น Module แบบ Block Course System โดยเรียนครั้งละหนึ่งวิชา เมื่อจบกระบวนวิชาหนึ่งแล้ว จึงจะเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง การจัดการศึกษาจะเน้นวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และอิงสถานที่

เวลาเรียน    วันเสาร์เวลา 9.00 – 16.00 น.
              วันอาทิตย์เวลา 9.00 – 12.00 น. (ยกเว้นในช่วงการปรับพื้นฐานจะเพิ่มชั่วโมงเรียนในวันอาทิตย์ถึง 16.00 น.)

ท่านได้อะไรจากหลักสูตรนี้

"ประตูไปสู่ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่กว้างไกลและลุ่มลึก ท่านจะได้รับความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่บ่มเพาะจิตสำนึกสาธารณะ ได้พัฒนาภาวะผู้นำ และนวัตกรรม"

ท่านจะได้รับทราบถึงองค์ความรู้และวิธีบริหารงานของภาครัฐ เปรียบเทียบกับภาคเอกชน ผนวกกับการดูแลภาคประชาสังคมด้วยความรู้ที่ทันสมัยซึ่งถ่ายทอดโดยคณาจารย์และผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายกับบุคลากรภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม เนื้อหาสาระของวิชาและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้จะเน้นการพัฒนาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เสริมสร้างทัศนคติและเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ สามารถพิจารณาปัญหาการบริหารงานในภาพกว้างและทำวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้นำ นักบริหาร และนวัตกรของหน่วยงานองค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • นักวิเคราะห์และผู้กำหนดนโยบายสาธารณะและผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
 • นักบริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานองค์การภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • นักบริหารด้านการจัดการความรู้ในองค์การภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • ผู้ประเมินสมรรถนะองค์การภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • นักวิจัย และนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 • นักการทูต นักการเมือง สื่อสารมวลชน ที่ปรึกษาและอาชีพอิสระ

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION

หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณาจารย์


ผู้อำนวยการหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

เลขานุการหลักสูตร

 • นางสาวจงกล สุวรรณไศละ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

อาจารย์ผู้สอน และ อาจารย์พิเศษ

 • ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
 • รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
 • รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
 • รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • รศ.พิพัฒน์ ไทยอารี
 • ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ
 • ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา
 • ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
 • ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์
 • ดร.นิสรา ใจซื่อ
 • ดร.ชฎิล โรจนานนท์
 • ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
 • ฯลฯ

ทุนการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร


ภาพกิจกรรม


ติดต่อคณะ

 • ที่อยู่ : หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ : 0-2954-7300 ต่อ 570, 592, 263 หรือ 0-2954-7613
 • อีเมล : chongkol.suw@dpu.ac.th

วันและเวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30น. - 16.30น
 • วันเสาร์ และวันอาทิตย์ - ปิดทำการ