Dhurakij Pundit University หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาเอก
คุณสมบัติด้านการศึกษา ปริญญาเอก

 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง   และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

คุณสมบัติทั่วไป

 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร–วันเสาร์  เวลา 10.30–18.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์  ราคาชุดละ 500 บาท
 2. ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น.  ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 5. หนังสือรับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์
 6. ใบรับรองผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 7. ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ให้ผู้สมัครพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ตามหัวข้อที่แนบในใบสมัคร)

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก (โดยประมาณ)
หลักสูตร/สาขาวิชา
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง Summer
เค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย/เทอม
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
-หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
14,000
10,000
5,000
774,000
เรียนรายวิชา 2 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
คณะนิเทศศาสตร์
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
10,000/8,900
7,500
3,750
590,400
วิชา วพ. 8900 บาท
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
-หลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
เหมาจ่าย
89,200
535,000
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี
เหมาจ่าย
89,200
535,000
-Doctor of Philosophy in Business Administration นักศึกษาชาวไทย
เหมาจ่าย
123,300
740,000
-Doctor of Philosophy in Business Administration นักศึกษาต่างชาติ
เหมาจ่าย
123,300
740,000
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
10,000/7,500
7,500
3,750
510,000
วิชาบรรยาย 10,000 วิชา thesis/สัมนา 7,500 วิชาปรับพื้นฐาน 3,500
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
10,000/7,500
7,500
3,750
480,000

สถานที่เรียนและเวลาเรียน

สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลาเรียน
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 21.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

แผนที่เดินทาง

แผนที่เดินทาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU ทางเลือกของคนคิดก้าวหน้า เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

 

รถโดยสารประจำทาง

ขสมก.

 • สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 24, 66, 70

รถตู้

 • สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ท่ารถอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ขึ้นทางด่วนมาประมาณ 25-30 นาที (ถ้าการจราจรไม่ติดขัด)

รถสองแถว

 • รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์ - ประชานิเวศน์ 3
 • รถสองแถวเล็ก สีครีม สายเดอะมอลล์ - วัดบัวขวัญ

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า  BTS

 • ลงสถานีหมอชิต >> รถโดยสารฯ สาย  63,104 ป้าย ตลาดพงษ์เพชร >> รถสองแถวเล็ก สีแดง

รถไฟฟ้า MRT

 • ลงสถานีบางซื่อ >> รถโดยสารฯ สาย 70

แผนที่เดินทาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU ทางเลือกของคนคิดก้าวหน้า เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น