คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557