หลักสูตรปริญญาโทเรียนวันเดียว

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA) : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย 42,000 168,000 Block Course
เลือกเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์
09.00 - 18.00 น.

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย 42,000 168,000 Block Course
อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (CITE) : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการทางวิศวกรรม

เหมาจ่าย 32,500 195,000 อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เหมาจ่าย 32,500 195,000 อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาจ่าย 32,500 195,000 Block Course
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

เหมาจ่าย - 150,000 เสาร์ 09.00 - 19.00 น.