หลักสูตรปริญญาโทเรียนวันเดียว

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA) : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

เหมาจ่าย - 390,000 เสาร์ 09.00 - 19.00 น.
หรือ
อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย 42,000 168,000 อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย 42,000 168,000 เสาร์ 09.00 - 18.30 น.
หรือ
อาทิตย์ 09.00 - 18.30 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (CITE) : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการทางวิศวกรรม

เหมาจ่าย 31,500 189,000 อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เหมาจ่าย 31,500 189,000 อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาจ่าย 31,500 189,000 เสาร์ 09.00 - 16.30 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
College of Creative Design and Entertainment Technology (ANT) : วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

เหมาจ่าย - 168,000 เสาร์ 09.00 - 19.30 น.
หรือ
อาทิตย์ 09.00 - 19.30 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

เหมาจ่าย 40,000 145,200 เสาร์ 09.00 - 19.00 น.