มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ให้เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการดำเนินงานจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะวิชาและหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

 

DPU TRANSFORMS YOU TO AN ENTREPRENEUR


DPU Channel


#สายธุรกิจ เลี้ยว@DPU EP. 1/6

#สายAI เลี้ยว@DPU EP. 2/6

#สายเชฟ #สายบิวตี้ #สายหมอ เลี้ยว@DPU (EP.3/6)

DPU เดินหน้าพัฒนาด้านวิชาการ ฝัง DNA สร้าง 6 ทักษะตอบโจทย์โลกอนาคต

ดูทั้งหมด...