มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งจบปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจที่จะพัฒนาความรู้ให้เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการดำเนินงานจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะวิชาและหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

 

DPU Event


Calendar


วารสารบัณฑิตวิทยาลัย


DPU Channel


สังคมไทยพร้อมเลิกใช้ธนบัตร กันหรือยัง ?
ทำไมต้องเรียนต่อปริญญาโท ?
วิกฤติสังคมสูงวัย ทำไมจึงเป็นภาระของทุกคน
ทางรอดและโอกาสของผู้ประกอบท่องเที่ยวไทยในช่วง COVID-19

ดูทั้งหมด...