อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- - 780,000 -
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

เหมาจ่าย - 589,200 เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

เหมาจ่าย - 589,200 Block Course
เสาร์หรืออาทิตย์ 9.00 - 19.00 น.
     หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

นักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย

เหมาจ่าย 123,300 740,000 Block Course

นักศึกษาต่างชาติ

เหมาจ่าย - 900,000 เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 19.00 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เหมาจ่าย 85,000 510,000 อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม

เหมาจ่าย 85,000 510,000 เสาร์ 09.00 - 16.00 น.

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาจ่าย 85,000 510,000 เสาร์ 09.00 - 19.00 น.