อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย - 200,000 เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย - 180,000 เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย 35,000 175,000 Block Course
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

3,600 45,000 150,000 เสาร์ 09.00 - 16.30 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA) : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย 42,000 168,000 เสาร์ 09.00 - 18.00 น.

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

เหมาจ่าย 42,000 168,000 เลือกเสาร์ 09.00 - 18.00 น.
หรืออาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

นักศึกษาชาวไทย

เหมาจ่าย 82,500 330,000 Block Course
เสาร์และอาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

นักศึกษาต่างชาติ

เหมาจ่าย - 400,000 Block Course
เสาร์และอาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จีน - อังกฤษ) เหมาจ่าย - 500,000 Block Course
เสาร์และอาทิตย์ 09.00 - 18.30 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
COLLEGE OF INTEGRATIVE MEDICINE (CIM) : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

กลุ่มวิชาเวชศาสตร์

เหมาจ่าย 90,000 360,000 *เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต เรียน Online ผ่านระบบ E-Leaning DPU

กลุ่มวิชาเวชศาสตร์

เหมาจ่าย 90,000 360,000 เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

เหมาจ่าย 60,000 240,000 เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (CITE) : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการทางวิศวกรรม

เหมาจ่าย 31,500 189,000 อาทิตย์
09.00 - 19.00 น.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เหมาจ่าย 31,500 189,000 อาทิตย์
09.00 - 19.00 น.

สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

เหมาจ่าย 31,500 189,000 เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาจ่าย 31,500 189,000 เสาร์
09.00 - 19.00 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
College of Creative Design and Entertainment Technology (ANT) : วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

เหมาจ่าย - 168,000 เสาร์
09.00 - 19.30 น.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร วันและเวลาเรียน
วิทยาลัยครุศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เหมาจ่าย 25,000 50,000 -

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา

เหมาจ่าย 45,000 180,000 -

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

- - 220,000 -