อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท (โดยประมาณ)
หลักสูตร/สาขาวิชา
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง Summer
เค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย/เทอม
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ
คณะนิเทศศาสตร์
-หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
เหมาจ่าย
46,000
184,000
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
เหมาจ่าย
35,000
175,000
เรียน 5 เทอม เริ่มรับ นศ. 2/60
เหมาจ่าย Summer 35,000
COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA) : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
เหมาจ่าย
42,000
168,000
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน
เหมาจ่าย
42,000
168,000
เรียนเฉพาะวันเสาร์,ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
-หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
เหมาจ่าย
42,000
168,000
เหมาจ่าย Summer 10,000
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาชาวไทย
เหมาจ่าย
82,500
330,000
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาต่างชาติ
เหมาจ่าย
82,500
330,000
COLLEGE OF INTEGRATIVE MEDICINE (CIM) : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ-เวชศาสตร์ (เหมาจ่าย)
เหมาจ่าย
90,000
360,000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ-วิทยาศาสตร์ (เหมาจ่าย)
เหมาจ่าย
60,000
240,000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์บูรณาการ
เหมาจ่าย
80,000
320,000
COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (CITE) : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
เหมาจ่าย
29,000
174,000
จ่าย 6 เทอม
เหมาจ่าย Summer 29,000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
เหมาจ่าย
29,000
174,000
จ่าย 6 เทอม
เหมาจ่าย Summer 29,000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
เหมาจ่าย
29,000
174,000
จ่าย 6 เทอม
เหมาจ่าย Summer 29,000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาจ่าย
29,000
174,000
ปรับค่าเล่าเรียน 61 จ่าย 6 เทอม
เหมาจ่าย Summer 29,000
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
-สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา
เหมาจ่าย
28,000
168,000
จ่าย 6 เทอม
เหมาจ่าย Summer 28,000
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
3,000
13,000
6,500
190,000
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว
3,300
8,000
4,000
176,700
วิทยาลัยครุศาสตร์
-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
35,000
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
3,300
5,000
2,500
184,600
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
3,300
5,000
2,500
197,500
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
35,000
ผู้เรียนจะต้องมีเอกสารการสมัครเพิ่มเติม คือ
-ใบประกอบวิชาชีพครู
-หนังสือสัญญาจ้าง
-และจะต้องทำงานอยู่ภายในโรงเรียน