หลักสูตร/สาขา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
College of Innovative Technology and Engineering (CITE)

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
College of Integrative Medicine (CIM)

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
Faculty of Law Pridi banomyong

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก

.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียน
(เทอม)
ค่าเล่าเรียน
(ตลอดหลักสูตร)
วันและเวลาเรียน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA)
หลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เหมาจ่าย - 589,200.- เสาร์ หรือ อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี เหมาจ่าย - 589,200.- Block Course
เสาร์ หรือ อาทิตย์
09.00 - 19.00 น.
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
College of Innovative Technology and Engineering (CITE)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เหมาจ่าย 85,000.- 510,000.- อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการทางวิศวกรรม เหมาจ่าย 85,000.- 510,000.- อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาจ่าย 85,000.- 510,000.- เสาร์
09.00 - 19.00 น.
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
College of Integrative Medicine (CIM)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เหมาจ่าย 120,000.- 720,000.- เสาร์ - อาทิตย์
08.30 - 17.30 น.
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
Faculty of Law Pridi banomyong
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต - - 780,000.- -

 

แผนที่และการเดินทาง

 

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 โทรสาร 02-589-9605 อีเมล [email protected]