หลักสูตร/สาขา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
College of Innovative Technology and Engineering (CITE)

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
Faculty of Law Pridi banomyong

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก

.
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียน
(เทอม)
ค่าเล่าเรียน
(ตลอดหลักสูตร)
วันและเวลาเรียน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA)
หลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เหมาจ่าย - 589,200.- เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี เหมาจ่าย - 589,200.- Block Course
เสาร์ หรือ อาทิตย์
09.00 - 19.00 น.
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
นักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย เหมาจ่าย 123,300.- 740,000.- Block Course
นักศึกษาต่างชาติ เหมาจ่าย - 900,000.- เสาร์และอาทิตย์
09.00 - 19.00 น.
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
College of Innovative Technology and Engineering (CITE)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เหมาจ่าย 85,000.- 510,000.- อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการทางวิศวกรรม เหมาจ่าย 85,000.- 510,000.- อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาจ่าย 85,000.- 510,000.- เสาร์
09.00 - 19.00 น.
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
Faculty of Law Pridi banomyong
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต - - 780,000.- -

 

แผนที่และการเดินทาง

 

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 โทรสาร 02-589-9605 อีเมล grad@dpu.ac.th