หลักสูตร/สาขา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
College of Integrative Medicine (CIM)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
College of Innovative Technology and Engineering (CITE)

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
College of Creative Design and Entertainment Technology (ANT)

คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
Faculty of Law Pridi banomyong

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Faculty of Tourism and Hospitality

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Faculty of Public Administration

วิทยาลัยครุศาสตร์
College of Education (CES)

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท

. .
สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียน
(เทอม)
ค่าเล่าเรียน
(ตลอดหลักสูตร)
วันและเวลาเรียน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เหมาจ่าย 42,000.- 168,000.- Block Course
เลือกเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์
09.00 - 18.00 น.
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เหมาจ่าย 42,000.- 168,000.- อาทิตย์
09.00 - 18.00 น.
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
College of Integrative Medicine (CIM)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ (รับเฉพาะแพทยศาสตร์เท่านั้น) เหมาจ่าย 95,000.- 380,000.- เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เหมาจ่าย 65,000.- 260,000.- เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม (รับเฉพาะแพทยศาสตร์เท่านั้น) เหมาจ่าย - 500,000.- อังคาร-พุธ
09.00 - 17.00 น.
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
College of Innovative Technology and Engineering (CITE)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทางวิศวกรรม เหมาจ่าย 32,500.- 195,000.- อาทิตย์
09.00 - 19.00 น.
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เหมาจ่าย 32,500.- 195,000.- อาทิตย์
09.00 - 19.00 น.
สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ เหมาจ่าย 32,500.- 195,000.- เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาจ่าย 32,500.- 195,000.- Block Course
เสาร์
09.00 - 17.00 น.
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
College of Creative Design and Entertainment Technology (ANT)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เหมาจ่าย 32,500.- 195,000.- เสาร์
09.00 - 19.00 น.
วิทยาลัยนานาชาติ
International College (IC)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
Master of Business Administration (English)
เหมาจ่าย - 550,000.- Block Course
เสาร์และอาทิตย์
09.00 - 19.00 น.
คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เหมาจ่าย 45,000.- 180,000.- Block Course
เสาร์ – อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
Faculty of Law Pridi banomyong
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เหมาจ่าย 50,000 200,000.- เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Faculty of Tourism and Hospitality
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว - - 150,000.- เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Faculty of Public Administration
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เหมาจ่าย 35,000.- 175,000.- Block course
วิทยาลัยครุศาสตร์
College of Education (CES)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เหมาจ่าย 25,000 50,000.- Block course
เสาร์ - อาทิตย์
08.00 - 17.00 น.
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เหมาจ่าย 44,000 220,000 Block course
เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.

 

แผนที่และการเดินทาง

 

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 425 หรือโทร 082-4428194 โทรสาร 02-589-9605 อีเมล [email protected]