สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวเป็นวงกว้าง หลายๆ องค์กร หรือหน่วยงานที่มีการวางแผนจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้วางแผนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินจึงได้มีการปรับทิศทางการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ผ่านระบบ VDO Conference 
     รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่นได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ "โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม" เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทั่วไปเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา

     dpu

     
     “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางมหาวิทยาลัยและเครือข่ายวิจัยประชาชื่นได้วางแผนการจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 นั้น เราได้วางแผนในการจัดประชุมแบบเดิมคือมีการรับฟังการบรรยายจาก Keynote Speakers และมีการนำเสนอแบบ Face to Face แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในขั้นวิกฤต ทางมหาวิทยาลัยจึงปรับแผนการจัดงาน โดยเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการจัดการประชุมในรูปแบบ VDO Conference เพื่อให้การประชุมวิชาการดำเนินต่ออย่างสำเร็จลุล่วง” 

     dpu
      ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 นั้น ได้มีการเชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ มาบรรยายผ่าน VDO Conference ในหัวข้อที่น่าสนใจ ท่านแรกคือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งท่านบรรยายหัวข้อ “โลกไร้พรมแดน: Renaissance Man-การศึกษา” ต่อด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รักษาการนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ บรรยายหัวข้อ “โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยายหัวข้อ “โลกไร้พรมแดน: สุขภาวะและนวัตกรรม 

dpu
dpu     

     ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ พิมลศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยว่า การจัดประชุมผ่าน VDO Conference นั้น เลือกใช้ Zoom Application เนื่องจากเป็นระบบที่ friendly ต่อผู้ใช้ สามารถเลือกใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Android, iOS หรือ Windows ในการบริหารจัดการนั้น เริ่มจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการจัดการระบบ VDO Conference ซึ่งต้องยอมรับว่าเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างกระทันหันภายใต้สถานการณ์ COVID-19 พยายามให้เกิดความผิดพลาดในวันงานประชุมให้น้อยที่สุด 
     “สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ คือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และการไม่เสียโอกาสในด้านวิชาการต่างๆ การที่เราสามารถดำเนินกิจกรรมที่มุ่งหวังไว้ภายใต้วิกฤตการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ โดยเราได้ดำเนินงานประชุมซึ่งไม่ขัดต่อหลักการจัดประชุมวิชาการ เราได้ดำเนินงานตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้อย่างมีมาตรฐาน เราได้มีการปรึกษากับ Keynote Speakers และผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบที่เราใช้นั้นมีคุณภาพสามารถทำให้งานประชุมวิชาการมีทั้งการบรรยายและการนำเสนอผลงานอย่างครบถ้วน

dpu
   

    โดยช่วงเช้าของวันงานประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการผ่าน Zoom Application จำนวนกว่า 100 คน ที่เข้าระบบมาเพื่อรับฟังการบรรยายของ Keynote Speakers แต่ละท่าน จากนั้นช่างบ่ายจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย โดยได้จัดเตรียมห้องสำหรับการนำเสนอทั้งหมด 8 ห้อง โดยมีผู้นำเสนอผลงานวิจัยห้องละ 13 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน โดยทางทีมงานมีการตรวจสอบสัญญาณ Internet โดยสัญญาณเสถียรและไม่เกิดปัญหา แต่ละห้องจำกัดให้มีคนอยู่เพียง 3 คน คือ ผู้ดำเนินรายการ บุคลากรด้าน IT และ ผู้ช่วยผู้ดำเนิน และมีเจ้าหน้าที่ด้าน IT คอยดูแลอยู่บริเวณใกล้เคียงภายนอกห้องอีก 4 คน ซึ่งผลตอบรับจากเข้าร่วมประชุมนั้นอยู่ในระดับดีมาก ต่างชื่นชมและพึงพอใจในรูปแบบการจัดประชุมผ่าน VDO Conference”   

  dpu
     ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ กล่าวเสริมว่า การจัดงานประชุมผ่าน VDO Conference เป็นรูปแบบที่สามารถดำเนินงานได้สะดวก และไม่ได้ทำให้มาตรฐานทางวิชาการด้อยลงแต่อย่างใด ยังเป็นข้อดีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ได้รับฟังและเข้างานประชุมผ่าน VDO Conference สำหรับการเลือกใช้ Application ต้องเลือกรูปแบบที่เป็นระบบใช้งานง่าย ไม่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมากนัก และสามารถรองรับการประชุมที่มีลักษณะที่จำลองการประชุมวิชาการแบบเดิมมาไว้ในห้อง online ได้

dpu

dpu