อยากเรียน ป.โท แต่ติดเรื่องเวลา ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป!! 
DPU จัดให้เรียนแค่ 1 วัน / สัปดาห์ ก็จบได้ภายใน 2 ปี
หลักสูตร ป.โท เรียนวันเดียว!! รวมไว้ที่นี่แล้ว!! 

รายละเอียดหลักสูตร  >  https://grad.dpu.ac.th/master_landingpage.php
สมัคร Online  > https://www.dpu.ac.th/applygrad/

dpu

dpu

หลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ 
สร้างให้คุณเป็นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ เน้นมุมมอง สร้างวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจ นักบริหาร และ ผู้ประกอบการแห่งอนาคต
 

dpu

หลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ (Inter) 
สร้างทักษะสำคัญให้นักธุรกิจ นักบริหาร และ ผู้ประกอบการ ให้มีวิสัยทัศน์และมุมมองของนักธุรกิจ นักบริหาร และ ผู้ประกอบการแห่งอนาคตทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 

dpu

ป.โท หลักสูตรบัญชี 
นวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบการบริหารจัดการการเงินต้องเปลี่ยนแปลง
ตามทิศทางของนวัตกรรมและความก้าวหน้าของสายงานทางการบัญชี ที่นี่จะทำให้คุณเป็นนักวิชาชีพบัญชีที่ใครๆ ก็ต้องการตัว
 

dpu

ป.โท การจัดการการท่องเที่ยว 
หลักสูตร ป.โท แห่งแรกด้วยการสอนแบบ
Business & Research based Education
สร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ให้สามารถจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการวิจัยการท่องเที่ยวได้อย่างมืออาชีพ
 

dpu

ป.โท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 
พัฒนานักเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ ด้วยนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 

dpu

ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลไกที่สำคัญที่จะผลักดันให้ เกิดนวัตกรรมได้นั้น จำเป็นต้องมี องค์ประกอบหลักอย่าง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเสาหลักของการพัฒนา เน้นพัฒนานัก IT โดยนำความรู้ด้านเทคนิค และความรู้ด้านการจัดการ IT มาบริหารงานได้เหมาะสม
 

dpu

ป.โท การจัดการทางวิศวกรรม 
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่ผสมผสานระหว่าง งานด้านวิศวกรรมและด้านธุรกิจ เพื่อนำไปปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ พร้อมเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านอุตสาหกรรมหรือด้านรัฐวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสม
 

dpu

ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สร้างนักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ที่ทันสมัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์ พัฒนาความรู้ใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ