อัพสกิลสายงาน เพิ่มโอกาสในอนาคตกับ 5 หลักสูตร ป.โท ยอดฮิต

เรียนควบคู่ไปพร้อมกับการทำงานได้ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพิ่มความเชี่ยวชาญ ให้เป็นยิ่งกว่ามืออาชีพ 
ด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์ และออฟไลน์ ไม่พลาดคอนเน็คชั่น สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง

สำหรับศิษย์เก่ารับส่วนลด 10%
สามารถผ่อนจ่ายได้ 

รายละเอียดหลักสูตร Click>>>> https://grad.dpu.ac.th/master_landingpage.php
สมัคร Online วันนี้ Click >>>> https://www.dpu.ac.th/applygrad/ads-fb.php

dpu

หลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ 
"สร้างธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการ"

เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ที่เน้นการสร้างนักบริหารธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เนื้อหา และกระบวนการเรียนที่ลดการสอบให้ได้มากที่สุด ทฤษฎีสามารถประยุกต์เข้ากับปัญหาทางธุรกิจ โดยมีการติดตามและวัดผลผสานแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ การบริหารซัพพลายเชนแบบบูรณาการ นักการธนาคารและนักลงทุนเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ผู้จัดการในองค์กร นักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัว ต่อยอดธุรกิจของตัวเอง สามารถเติบโตในสายงานราชการรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

 M.B.A.ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 เรียนเฉพาะวันเสาร์ / จบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง
 ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม Click >>>https://ciba.dpu.ac.th/master/mba/

 M.B.A.ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Inter)
 เลือกเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ / จบได้ภายใน 2 ปี
 ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม Click >>>http://dpuic.dpu.ac.th/programs/master/

 M.B.A.ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Bilingual)
 เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ / จบได้ภายใน 2 ปี
 ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม Click >>> https://ciba.dpu.ac.th/master/mbaasean/

สมัครเรียน Online  Click >>>> https://www.dpu.ac.th/applygrad/ads-fb.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2954-7300 ต่อ 339, 646

DPU

หลักสูตร ป.โท Big Data 
“ต่อยอดทักษะ ก้าวนำเทคโนโลยี สู่ความสำเร็จในอนาคต”

หลักสูตรได้รับการออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยี และหลักการที่จำเป็นในการจัดทำข้อมูล การบริหารข้อมูล สามารถนักวิเคราะห์ข้อมูล ตีความ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้องค์กรนำไปต่อยอด ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างต้องการบุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นหนึ่งอาชีพมาแรงในอนาคต

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  จบได้ภายใน 2 ปี

ดูข้อมูลหลักสูตร  Click >>> https://cite.dpu.ac.th/bigdata/
สมัครเรียน Online  Click>>> https://www.dpu.ac.th/applygrad/ads-fb.php
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.0-2954-7615 , 0-2954-7300 ต่อ 681

 

dpu

หลักสูตร ป.โทวิทยาการชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ
“ศาสตร์สร้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการดูแลสุขภาพ”

เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของชาติในเรื่อง Medical Tourism
เน้นการดูแลแบบองค์รวม ดูแลสุขภาพภายนอก ควบคู่กับสุขภาพภายใน เน้นป้องกัน ไม่ใช่รักษา เลี่ยงยา และสารเคมีให้น้อยที่สุด สามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลตัวเอง และคนรอบข้างได้ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคคลทั่วไป ที่แม้ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์ มุ่งเน้นกระจายความรู้สู่ชุมชน และสังคมในวงกว้าง เพราะการมีสุขภาพดี เป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้ชีวิต ธุรกิจสาย Wellness เป็นที่ต้องการในอนาคตอย่างแน่นอน 

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  จบได้ภายใน 2 ปี
จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้ 

ดูข้อมูลหลักสูตร Click>>> https://www.dpu.ac.th/antiaging/course.html
สมัครเรียน Online Click>>>https://www.dpu.ac.th/applygrad/ads-fb.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2954-7300 ต่อ 853

 

dpu

หลักสูตร ป.โท นิติศาสตร์ 
"Be an Iconic Lawyer"

หลักสูตรมีความทันสมัย สอดรับกับความต้องการของตลาด เป็นนักกฎหมายยุคใหม่แห่งอนาคต เเละเป็นหลักสูตรที่เรียนวันเสาร์ เเละวันอาทิตย์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ทำงานในส่วนของราชการ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ไม่สามารถมาเรียนในวันธรรมดาได้ 
มีให้เลือกมากถึง 6 สาขา

 1.สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 2.สาขากฎหมายเอกชน
 3.สาขากฎหมายมหาชน

แนะนำ 3 สาขาใหม่อนาคตไกล ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
 4. สาขากฎหมายการเกษตรทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
 5. สาขากฎหมายการแพทย์
 6. สาขากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ จบได้ภายใน 2 ปี

ดูข้อมูลหลักสูตร Click>>> https://www.dpu.ac.th/llm/
สมัครเรียน Online Click>>> https://www.dpu.ac.th/applygrad/ads-fb.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2954-7300 ต่อ 283, 574, 428

 

dpu

หลักสูตร ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ 
“สร้างผู้นำ นักบริหาร ที่ขับเคลื่อนภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้ก้าวไกลได้อย่างยั่งยืน”

สร้างผู้นำ ผู้บริหารยุคใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์แห่งอนาคต พัฒนาภาวะผู้นำ นวัตกรรม และเชื่อมโยงความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กับแนวคิดทฤษฎี การปฏิบัติได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เน้นการพัฒนาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเสริมสร้างทัศนคติ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ในภาครัฐ นักคิดที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน นักวางแผน และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ พิจารณาปัญหาการบริหารงานในภาพกว้าง รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อทำการพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงานองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  จบได้ภายใน 2 ปี
จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้ 

ดูข้อมูลหลักสูตร Click>>>  https://www.dpu.ac.th/mpa/course.html
สมัครเรียน Online Click>>> https://www.dpu.ac.th/applygrad/ads-fb.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2954-7613 , 081-867-8940