dpu

อัพสกิล‼️ เพิ่มพลัง‼️ เสริมทักษะการทำงานในอนาคต ให้คุณเป็นมืออาชีพในทุกสายงาน 

เรียนต่อ ป.โท ควบคู่กับการทำงาน ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ เปิดกว้างทุกการเรียนรู้ จบไม่ตรงสาขาก็สามารถเรียนได้ 

เรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ ไม่พลาดคอนเน็คชั่น สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง

yes จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
yes พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
yes ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

รายละเอียดหลักสูตร >> https://grad.dpu.ac.th/master_landingpage.php

dpu

"สร้างธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการ" 
enlightened ป.โท บริหารธุรกิจ
enlightened ป.โท บัญชี

หลักสูตรทันใหม่ เน้นการสร้างนักบริหารธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การบริหารซัพพลายเชนแบบบูรณาการ ผู้จัดการในองค์กร นักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัว ต่อยอดธุรกิจของตัวเอง สามารถเติบโตในสายงานราชการรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมหลักสูตรด้านบัญชีที่ทันสมัย สอดรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี ต่อยอดโอกาสให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพ ที่เป็นความต้องการของตลาดงานในปัจจุบัน 

yes จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
yes พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
yes ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้
yes เรียนแบบ Block course

ดูข้อมูลหลักสูตร >> 
https://ciba.dpu.ac.th/masterprogram/

dpu
"ศาสตร์สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ"
enlightened
ป.โท วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 

หลักสูตรความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของชาติในเรื่อง Medical Tourism เน้นการดูแลแบบองค์รวม ดูแลสุขภาพภายนอก ควบคู่กับสุขภาพภายใน สามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลตัวเอง และคนรอบข้างได้ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนในศาสตร์ Wellness ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้เพื่อต่อยอดในการทำงานหรือทำธุรกิจด้านสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์

yes จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
yes พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
yes ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

*เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / จบได้ภายใน 2 ปี*
ดูข้อมูลหลักสูตร >> 
https://www.dpu.ac.th/antiaging/course.html

dpu

"ต่อยอดทักษะ ก้าวนำเทคโนโลยี สู่ความสำเร็จในอนาคต"
enlightened ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ
enlightened ป.โท การจัดการทางวิศวกรรมศาสตร์
enlightened ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
enlightened ป.โท วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

สร้างพลังขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ BIG DATA เน้นความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเป็นผู้นำด้านการบริหารงานวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

yes จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
yes พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
yes ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

ดูข้อมูลหลักสูตร >> 
https://cite.dpu.ac.th/master.html

dpu

"สร้างนักพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชัน ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจทัล"
enlightened ป.โท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเวลด์ไวด์เว็บมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง หลักสูตรนี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นพัฒนานักเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ไปปรับใช้ในการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกสังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพ

yes จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
yes พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
yes ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

ดูข้อมูลหลักสูตร >> 
https://cite.dpu.ac.th/master.html

*เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / จบได้ภายใน 2 ปี*  
ดูข้อมูลหลักสูตร >> 
https://ant.dpu.ac.th/we/

dpu

"อัพเลเวลเพื่อรู้จริงในโลกการสื่อสารยุคใหม่" 
enlightenedป.โท นิเทศศาสตร์

Upskill สู่ความเป็นนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพกับหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักสื่อสารในภูมิทัศน์สื่อใหม่ ให้ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เน้นการเรียนแบบค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวคิดและทฤษฎีของนักนิเทศศาสตร์ ฝังทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการสร้างสรรค์สื่อในหลากหลายรูปแบบ พร้อมสร้าง Connection กับเพื่อนและรุ่นพี่ในวงการสื่อและสายงานการตลาด เพื่อต่อยอดการทำงานและเป็นตัวจริงในสายงานนิเทศศาสตร์

yes จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
yes พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
yes ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้
yes เรียนแบบ Block course

*เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / จบได้ภายใน 2 ปี*
ดูข้อมูลหลักสูตร >> 
https://www.dpu.ac.th/ma/

dpu
“เรียนรู้จริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพศตวรรษที่ 21 
enlightenedป.โท การจัดการการท่องเที่ยว

 

หลักสูตรที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงานธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างศักยภาพของผู้เรียนด้วยการลงมือทำจริง
ตอกย้ำคุณภาพด้วยการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Real World Learning เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงาน เช่น วางแผนงาน คิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนไปสู่ภาคสังคมอย่างแท้จริง เสริมความแกร่งของหลักสูตรด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในรูปแบบของกิจกรรมพิเศษที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอกระดับประเทศ 

 yes จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
 yes พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
yes ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

*เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / จบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง*
 
ดูข้อมูลหลักสูตร >> 
https://www.dpu.ac.th/graduate/tm/

dpu

"สร้างผู้นำและนักบริหารที่ขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนให้ก้าวไกลและยั่งยืน" 
 enlightenedป.โท รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรที่สร้างองค์ความรู้และวิธีบริหารงานของภาครัฐ เน้นการพัฒนาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเสริมสร้างทัศนคติและการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ มองเห็นปัญหาการบริหารงานในภาพกว้าง สามารถต่อยอดองค์ความรู้และนำไปปรับใช้โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

yes จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
yes พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
yes ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้
yes เรียนแบบ Block course

*เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / จบได้ภายใน 2 ปี*
 
ดูข้อมูลหลักสูตร >> 
https://www.dpu.ac.th/mpa/course.html