DPU

ตัวจริงด้านกฎหมายสมัยใหม่ ต่อยอดปริญญาโทนิติศาสตร์ ที่มีสาขาให้เลือกเรียนมากที่สุด!! ตอบโจทย์ทุกความต้องการในสายงาน
 รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ได้เปรียบยิ่งกว่า ด้วยวิชาที่ทันสมัย รู้ลึกด้านนิติศาสตร์ให้แน่นทุกทฤษฎี หลักสูตรได้รับการรับรองจาก ก.ต. และ ก.อ. ไม่ว่าจะทำงานภาครัฐ หรือเอกชนก็อัพสกิลด้านกฎหมายได้อย่างมืออาชีพ

DPU

สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สร้างนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากฎหมาย ทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพลังงานที่มีอยู่จำกัด รวมการกระทำที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมของปัจจุบัน เช่น ภาวะโลกร้อน ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยถอยลง ปัญหามลพิษทางอากาศ (PM2.5) ปัญหาภัยแล้ง และรวมถึงปัญหาการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม สร้างความเข้าใจหลักการของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนและกำหนดมาตรการทางกฎหมาย และพัฒนาแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 สาขานี้เหมาะกับ

 •  ผู้จบด้านนิติศาสตร์ทุกสาขา และผู้สนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 •  ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ทำงานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านที่ดิน ด้านการเกษตร และผู้ทำงานในหน่วยงานเอกชนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมทุกประเภท


 จบนิติศาสตร์ ป.ตรี

 1. สามารถใช้วุฒิสอบสนามเล็กและสนามจิ๋วได้
 2. แน่นทฤษฎี เน้นประสบการณ์
 3. พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
 4. ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

DPU

สาขากฎหมายการแพทย์ 
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขไปใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรในสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทนายความที่ทำคดีเกี่ยวกับการแพทย์ เพื่อป้องกันตัวเองจากดำเนินคดีทางการแพทย์

 

สาขานี้เหมาะกับใคร

 •     ผู้ที่ทำงานด้านกฏหมายในหน่วยงานเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน หรือมีความสนใจในกฎหมายหมวดดังกล่าว

 

จบนิติศาสตร์ ป.ตรี

 1.  สามารถใช้วุฒิสอบสนามเล็กและสนามจิ๋วได้
 2.  แน่นทฤษฎี เน้นประสบการณ์
 3.  พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
 4.  ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

DPU 
สาขากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการค้าสมัยใหม่ เช่น Big Data, Artificial Intelligence(IT), Electronic Currency, Industrial Robotic Technology และ Internet of Thing (IOT) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและนวัตกรรม และใช้ความรู้ความสามารถไปพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

สาขานี้เหมาะกับ

 •  ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรม หรือมีความสนใจในกฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม

 

จบนิติศาสตร์ ป.ตรี

 1. สามารถใช้วุฒิสอบสนามเล็กและสนามจิ๋วได้
 2. แน่นทฤษฎี เน้นประสบการณ์
 3. พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
 4. ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

DPU  สาขากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม 
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการค้าสมัยใหม่ เช่น Big Data, Artificial Intelligence(IT), Electronic Currency, Industrial Robotic Technology และ Internet of Thing (IOT) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและนวัตกรรม และใช้ความรู้ความสามารถไปพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 สาขานี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรม หรือมีความสนใจในกฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม


 จบนิติศาสตร์ ป.ตรี

 1.  สามารถใช้วุฒิสอบสนามเล็กและสนามจิ๋วได้
 2.  แน่นทฤษฎี เน้นประสบการณ์
 3.  พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
 4.  ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

 

 

 สาขากฎหมายมหาชน 
สร้างนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครองและศาลปกครอง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสื่อสารมวลชน กฎหมายว่าด้วยการศึกษา กฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน และรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการทหาร โดยนักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากฎหมายมหาชนในแต่ละสาขาได้อย่างถูกต้องตามทฤษฎีกฎหมายและทันกับโลกยุคปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน การคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐ และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่เกิดความสมดุล

 สาขานี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่จบด้านกฎหมายมหาชน และกฎหมายสาขาอื่นๆ ที่สนใจ
 • ทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานภาคประชาชน
 • เพื่อสอบเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลปกครองในอนาคต


จบนิติศาสตร์ ป.ตรี

 1.  สามารถใช้วุฒิสอบสนามเล็กและสนามจิ๋วได้
 2.  แน่นทฤษฎี เน้นประสบการณ์
 3.  พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
 4.  ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

 

DPU

สาขากฎหมายเอกชน 
สร้างนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการคลัง กฎหมายครอบครัวและมรดก กฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษี กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ และ กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและหลักประทางธุรกิจ สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และใช้ความรู้ความสามารถไปสอบผู้พิพากษา อัยการ นิติกรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอกชนในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสำนักงานกฎหมายต่างๆ

 สาขานี้เหมาะกับ

 •  ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน และต้องการจะศึกษากฎหมายอกชนในเรื่องต่างๆ ในลักษณะเชิงลึก เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพต่อไป


จบนิติศาสตร์ ป.ตรี

 1.  สามารถใช้วุฒิสอบสนามเล็กและสนามจิ๋วได้
 2.  แน่นทฤษฎี เน้นประสบการณ์
 3.  พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
 4.  ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้