7 Soft Skills สำคัญ.. ที่คนทำงานยุคนี้ต้องมี !!! 

dpu

dpu

การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน

การแก้ปัญหาแบบเดิมไม่พออีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ที่ได้เชื่อมโยงในหลากหลายมิติ มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน การแก้ปัญหาต้องเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ กำหนดผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหน รวมถึงวิธีที่แก้ไขปัญหาต้องมองหาต้นตอของปัญหา แยกเป็นปัญหาย่อยๆ แล้วแก้ไขไปทีละจุด รวมถึงติดตามผลการแก้ไขปัญหา

dpu

การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ พิจารณา ประเมิน และตัดสินใจ จัดการข้อมูลที่ได้รับอย่างเป็นเหตุ เป็นผล  ความซับซ้อนของคนและปัญหาที่มีความหลากหลาย ระบบการคิดวิเคราะห์ที่ดี ผ่านการตีความ เข้าใจบริบทของปัญหา ทำให้เห็นที่มาของข้อมูลจะช่วยให้ย่อยข้อมูลจำนวนมากได้ พร้อมสามารถวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของวิธีการต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์ ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

dpu

เรียนรู้ด้วยตนเอง

การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรม อาชีพใหม่ และวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป คนทำงานอย่างเราต้องเตรียมพร้อม สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับอะไรแบบเดิมๆ เพื่อกระตุ้นให้ตัวเองไปสู่ระดับที่สูงกว่า เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เครื่องจักรไม่สามารถทำตามได้

dpu

ความคิดสร้างสรรค์

เป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์จะทำให้ผลงานของเราโดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์และสิ่งเเวดล้อม เกิดจากการสังเกต อยากรู้อยากเห็น เปิดใจกว้าง รวมถึงเสพข้อมูลที่หลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่งานศิลปะ แต่คือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ความรู้ใหม่ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า สร้างความแปลกใหม่ ยิ่งคิดสร้างสรรค์มาก ก็ยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่น

dpu

ความเป็นผู้นำ

คือผู้ที่มีความคิดกว้างไกลเเละตัดสินใจเด็ดขาด กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานที่ต้องรอบรู้ รู้จริง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้ มีความเป็นมืออาชีพ นำเอาความรู้มาคิดวิเคราะห์ประยุกต์ เพื่อพาองค์กรหรือเพื่อนร่วมงานไปสู่ความสำเร็จ และสร้างทีมที่โดดเด่นให้องค์กรได้ ผู้นำที่เก่ง สามารถสร้างทีม สร้างแรงกระตุ้นต่อสิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ๆ สร้างกำลังใจให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ทำในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เป็นจริงได้

dpu
มีนวัตกรรม

การมองหาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ เช่น ไอเดีย แนวคิด วิธีการ เพื่อให้ได้ผลอย่างที่ต้องการ ยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไร้ขีดจำกัด เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่เกิดขึ้น โดยดึงเอาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีอยู่จัดการกับปัญหา สามารถเข้าใจการทำงานของระบบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงประเมิน ผลประโยชน์และเลือกทางทีดีสุด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

dpu

ทักษะการสื่อสาร

แม้ว่าเราจะมีความคิดและไอเดียดีแค่ไหน หากสื่อสารไม่ดี ก็คงทำให้คนอื่นรับรู้และเข้าใจไม่ได้ ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถถ่ายทอดและส่งสารไปยังผู้ฟังให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และ บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบ และไขข้อสงสัยได้ดีและตรงประเด็น

 

Upskills เสริมความแกร่งเป็นผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต สมัครเรียน คลิก!

เพิ่มเพื่อน