ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ภาค 1 (เรียน 15 สัปดาห์)
ภาค 2 (เรียน 15 สัปดาห์)
ภาคฤดูร้อน (เรียน 8 สัปดาห์)
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดก่อนเปิดภาคการศึกษา
พฤ.10 สิงหาคม 2560
ศ. 5 มกราคม 2561
-
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า
ลงทะเบียนล่วงหน้า พ.2 - จ.7 สิงหาคม 2560 
ลงทะเบียนตามกำหนด พฤ.10 - ส.12 และ อ.15 สิงหาคม 2560
ลงทะเบียนล่วงหน้า ศ.8 - ศ.15 ธันวาคม 2560
ลงทะเบียนตามกำหนด พฤ.4 - อา.7 มกราคม 2561 และ จ.8 มกราคม 2561
พฤ.31 พฤษภาคม - อา.3 มิถุนายน 2561 และ จ.4 มิถุนายน 2561
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่
-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
รอบ 1 พฤ.8 - ศ.9 มิถุนายน 2560
รอบ 2 ศ.11 สิงหาคม 2560
-
-
เปิดเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
จ.12 มิถุนายน - พฤ.27 กรกฎาคม 2560 (7 สัปดาห์ โดยให้อาจารย์สอนชดเชย 1 คาบ)
-
-
เปิดภาคการศึกษา
อ.15 สิงหาคม 2560
จ.8 มกราคม 2561
จ.4 มิถุนายน 2561
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
จ.21 - พ.23 สิงหาคม 2560
จ.15 - พ.17 มกราคม 2561
อ.12 - พ.13 มิถุนายน 2561
ลงทะเบียนล่าช้า
จ.28 - อ29 สิงหาคม 2560
จ.22 - อ.23 มกราคม 2561
จ.18 - อ.19 มิถุนายน 2561
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคที่สำนักวิชาการ
ศ.29 กันยายน 2560
ศ.16 กุมภาพันธ์ 2561
-
การสอบกลางภาค
จ.9 - ส.14 ตุลาคม 2560
จ.5 - ส.10 มีนาคม 2561
-
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W)
ศ.17 พฤศจิกายน 2560
พฤ.12 เมษายน 2561
ศ.13 กรกฎาคม 2561
วันสุดท้ายการส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาค
จ.13 พฤศจิกายน 2560
จ.9 เมษายน 2561
จ.9 กรกฎาคม 2561
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่คณะ
จ.30 ตุลาคม - ศ.3 พฤศจิกายน 2560
จ.26 - ศ.30 มีนาคม 2561
จ.2 - ศ.6 กรกฎาคม 2561
ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติข้อสอบปลายภาค
จ.6 - ศ.10 พฤศจิกายน 2560
จ.2 - ศ.6 เมษายน 2561
จ.9 - ศ.13 กรกฎาคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่สำนักวิชาการ
อ.14 พฤศจิกายน 2560
อ.10 เมษายน 2561
อ.17 กรกฎาคม 2561
วันสุดท้ายของการเรียน
ส.2 ธันวาคม 2560
ส.28 เมษายน 2561
ศ.27 กรกฎาคม 2561
การสอบปลายภาค
จ.4 - ส.16 ธันวาคม 2560
จ.30 เมษายน - ส.12 พฤษภาคม 2561
อ.31 กรกฎาคม - ส.4 สิงหาคม 2561
ปิดภาคการศึกษา
จ.18 ธันวาคม 2560
จ.14 พฤษภาคม 2561
จ.6 สิงหาคม 2561
ทำคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติผลการสอบปลายภาค
จ.18 - ศ.22 ธันวาคม 2560
จ.14 - ศ.18 พฤษภาคม 2561
จ.6 - ศ.10 สิงหาคม 2561
หยุดพักผ่อน (7 วันทำการ)
จ.25 ธันวาคม 2560 - ศ.5 มกราคม 2561
จ.21 - จ.28 พฤษภาคม 2561
-
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค
ศ.22 ธันวาคม 2560
ศ.18 พฤษภาคม 2561
ศ.10 สิงหาคม 2561
ประกาศผลสอบปลายภาค
ศ.22 ธันวาคม 2560
ศ.18 พฤษภาคม 2561
ศ.10 สิงหาคม 2561
พิธีประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา 2560  
 
 
 
 
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561