ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
ภาค 1
ภาค 2
ภาคฤดูร้อน
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
19 สิงหาคม 2560
 
 
 ลงทะเบียนและชำระเงิน ทุกระดับ (ระดับป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก)
9 – 11 สิงหาคม 2560
5 – 6 และ 9 มกราคม 2561
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
 เปิดภาคการศึกษา
 
 
 
 เริ่มเรียน - ปริญญาโท ภาคค่ำ
15 สิงหาคม 2560
8 มกราคม 2561
4 มิถุนายน 2561
              - ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคพิเศษ / ปริญญาเอก
19 สิงหาคม 2560
13  มกราคม 2561
9  มิถุนายน 2561
 ลงทะเบียนล่าช้าทุกระดับ
17 – 19 สิงหาคม 2560
11 – 13 มกราคม 2561
7 – 9  มิถุนายน 2561
 ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน - ทุกระดับ
24 – 26  สิงหาคม 2560
18 – 20 มกราคม 2561
14 – 16 มิถุนายน 2561
 การสอบประมวลความรอบรู้ (ข้อเขียน) และ (ปากเปล่า)
ตามที่หลักสูตรกำหนด
 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ติด W
18 พฤศจิกายน 2560
12 เมษายน 2561
14 กรกฎาคม 2561
 การเรียนวันสุดท้าย - ปริญญาโท ภาคค่ำ
2 ธันวาคม 2560
28 เมษายน 2561
27 กรกฎาคม 2561

            - ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคเสาร์-อาทิตย์ และ ปริญญาเอก   

3 ธันวาคม 2560
29 เมษายน 2561
29 กรกฎาคม 2561
 การสอบปลายภาค
4 – 17 ธันวาคม 2560
30 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561
31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561
 ปิดภาคการศึกษา
18 ธันวาคม 2560
14 พฤษภาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
 หยุดพักผ่อน (มหาวิทยาลัยปิดทำการ)
23 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

19 – 29  พฤษภาคม 2561 

 
 ประกาศผลสอบปลายภาค 17 มกราคม 2560
16 มกราคม 2561
12 มิถุนายน 2561
21 สิงหาคม 2561
 หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
 
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
ภาค 1
ภาค 2
ภาคฤดูร้อน
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18 สิงหาคม 2561
 
 
 ลงทะเบียนและชำระเงิน ทุกระดับ (ระดับป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก)
9 – 11 สิงหาคม 2561
3 – 8 มกราคม 2562
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562
 เปิดภาคการศึกษา
 
 
 
 เริ่มเรียน - ปริญญาโท ภาคค่ำ
14 สิงหาคม 2561
7 มกราคม 2562
3  มิถุนายน 2562
              - ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคพิเศษ / ปริญญาเอก
18 สิงหาคม 2561
12  มกราคม 2562
8  มิถุนายน 2562
 ลงทะเบียนล่าช้าทุกระดับ
16 – 18 สิงหาคม 2561
10 – 12 มกราคม 2562
6 – 8  มิถุนายน 2562
 ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน - ทุกระดับ
23 – 25  สิงหาคม 2561
17 – 19 มกราคม 2562
13 – 15 มิถุนายน 2562
 การสอบประมวลความรอบรู้ (ข้อเขียน) และ (ปากเปล่า)
ตามที่หลักสูตรกำหนด
 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ติด W
17 พฤศจิกายน 2561
12 เมษายน 2562
20 กรกฎาคม 2562
 การเรียนวันสุดท้าย - ปริญญาโท ภาคค่ำ
1 ธันวาคม 2561
27 เมษายน 2562
27 กรกฎาคม 2562

           -  ป.บัณฑิต / ปริญญาโทภาคเสาร์-อาทิตย์ และ ปริญญาเอก   

2 ธันวาคม 2561
28 เมษายน 2562
27 กรกฎาคม 2562
 การสอบปลายภาค
3 – 16 ธันวาคม 2561
29 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2562
30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562
 ปิดภาคการศึกษา
17 ธันวาคม 2561
13 พฤษภาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
 หยุดพักผ่อน (มหาวิทยาลัยปิดทำการ)
25 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562

21 – 28  พฤษภาคม 2562 

 
 ประกาศผลสอบปลายภาค 17 มกราคม 2560
15 มกราคม 2562
4 มิถุนายน 2562
20 สิงหาคม 2562
 หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้