รายการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน
(7 สัปดาห์)
จัดการเรียนการสอนปกติ
(15 สัปดาห์)
จัดการเรียนการสอนปกติ
(15 สัปดาห์)
วันประกาศตารางสอน / ตารางสอบ / กำหนดการลงทะเบียน จ. 13 ก.ค. 63 จ. 9 พ.ย. 63 จ. 3 พ.ค. 64
ลงทะเบียนเรียน พฤ. 23 - ส. 25 ก.ค. 63
และ จ. 27 ก.ค. 63
ศ. 27 - จ. 30 พ.ย. 63
และ อ. 1 ธ.ค. 63
ศ. 21 - อา. 23 พ.ค. 64
และ จ. 24 พ.ค. 64
เปิดภาคเรียน/วันแรกของการเรียนการสอน จ. 27 ก.ค. 63 / พ. 29 ก.ค. 63 จ. 30 พ.ย. 63 จ. 24 พ.ค. 64
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา / ล่าช้า จ. 3 - พ. 5 ส.ค. 63 จ. 7 - พ. 9 ธ.ค. 63 พฤ. 3 - ศ. 4 มิ.ย. 64 /  พ. 9 มิ.ย. 64
บันทึกประวัติผ่านระบบ http://dpuapp.dpu.ac.th/Student_profiles และจัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน จ. 31 ส.ค. 63 ภายใน จ. 4 ม.ค. 64 -
วันคัดชื่อออกเพื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จ. 7 ก.ย. 63 จ. 8 ก.พ. 64 -
วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (W) ศ. 16 ต.ค. 63 ศ. 2 เม.ย. 64 ศ. 25 มิ.ย. 64
ส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อถอนรายวิชา (ติด W) พฤ. 22 ต.ค. 63 ศ. 9 เม.ย. 64 ศ. 2 ก.ค. 64
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ. 12 ต.ค. - อา. 8 พ.ย. 63 จ. 29 มี.ค. - อา. 2 พ.ค. 64 -
ประเมินทักษะตนเอง (DPU DNA) ในระบบ SkillMeo จ. 26 ต.ค. - อา. 8 พ.ย. 63 จ. 19 เม.ย. - อา. 2 พ.ค. 64 -
วันสุดท้ายของการเรียน อา. 8 พ.ย. 63 อา. 2 พ.ค. 64 อา. 11 ก.ค. 64
วันประกาศผังที่นั่งสอบไล่ของนักศึกษา จ. 2 พ.ย. 63 จ. 26 เม.ย. 64 อา. 7 มิ.ย. 64
สอบไล่/ สอบปลายภาค (Final Exam) จ. 9 - อ. 17 พ.ย. 63 จ. 3 พ.ค. - อา. 16 พ.ค. 64 จ. 12 - อา. 18 ก.ค. 64
ปิดภาคเรียน พฤ. 19 พ.ย. 63 จ. 17 พ.ค. 64 จ. 19 ก.ค. 64
ส่งผลสอบ/ประกาศผลสอบ ศ. 27 พ.ย. 63 พฤ. 20 พ.ค. 64 พ. 21 ก.ค. 64
วันสิ้นสุดการศึกษา อา. 25 ก.ค. 64
*หยุดพักผ่อน* (14 วันทำการ) พฤ. 19 - ศ. 20 พ.ย. 63 และ
จ. 23 - อ. 24 พ.ย. 63 (4 วันทำการ)
จ. 21 - พ. 30 ธ.ค. 63 (8 วันทำการ)
จ. 12 และ ศ. 16 เม.ย. 64 (2 วันทำการ)
-
ส่งผลการแก้เกรด I (ถ้ามี) จ. 11 ม.ค. 64 จ. 5 ก.ค. 64 จ. 6 ก.ย. 64
เปิดเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (รหัส 64 ) ปีการศึกษา 2564 จ. 21 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 / 2021 อ. 27 ก.ค. 64