ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษา)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 : ศ. 19 มิ.ย. 63
รอบที่ 2 : ศ. 24 ก.ค. 63

รายการกิจกรรมภาคเรียนเตรียมความพร้อม

เปิดภาคเรียนเตรียมความพร้อม 1/63 จ. 22 มิ.ย. 63 - ศ. 17 ก.ค. 63 ( 4 สัปดาห์ )
สอบ จ. 20 - อ. 21 ก.ค. 63
ประกาศผลสอบ ศ. 24 ก.ค. 63

ภาคเรียนที่ 1
รายการกิจกรรม จัดการเรียนการสอนปกติ
(15 สัปดาห์)
ช่วงที่ 1
Module 1 (7 สัปดาห์)
ช่วงที่ 2
Module 2 (7 สัปดาห์)
วันประกาศตารางสอน / ตารางสอบ / กำหนดการลงทะเบียน จ. 13 ก.ค. 63
ลงทะเบียนเรียน พฤ. 23 - ส. 25 ก.ค. 63 และ จ. 27 ก.ค. 63
เปิดภาคเรียน/วันแรกของการเรียนการสอน จ. 27 ก.ค. 63 จ. 27 ก.ค. 63 จ. 21 ก.ย. 63
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา / ล่าช้า จ. 3 - พ. 5 ส.ค. 63
บันทึกประวัติผ่านระบบ http://dpuapp.dpu.ac.th/Student_profiles และจัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน จ. 31 ส.ค. 63
วันคัดชื่อออกเพื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จ. 7 ก.ย. 63
Digital Learning 1 Session จ. 14 - อา. 20 ก.ย. 63 ผู้สอนกำหนด ผู้สอนกำหนด
วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (W) ศ. 16 ต.ค. 63 ศ. 28 ส.ค. 63 พฤ. 22 ต.ค. 63
ส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อถอนรายวิชา (ติด W) พฤ. 22 ต.ค. 63 ศ. 4 ก.ย. 63 ศ. 30 ต.ค. 63
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ. 12 ต.ค. - อา. 8 พ.ย. 63 จ. 31 ส.ค. - อา. 13 ก.ย. 63 จ. 26 ต.ค. - อา. 8 พ.ย. 63
ประเมินทักษะตนเอง (DPU DNA) ในระบบ SkillMeo จ. 26 ต.ค. - อา. 8 พ.ย. 63
วันสุดท้ายของการเรียน อา. 8 พ.ย. 63 อา. 13 ก.ย. 63 อา. 8 พ.ย. 63
วันประกาศผังที่นั่งสอบไล่ของนักศึกษา จ. 2 พ.ย. 63 จ. 7 ก.ย. 63 จ. 2 พ.ย. 63
สอบไล่/ สอบปลายภาค (Final Exam) จ. 9 - พ. 18 พ.ย. 63 จ. 14 - ศ. 18 ก.ย. 63 จ. 9 - พ. 18 พ.ย. 63
ปิดภาคเรียน พฤ. 19 พ.ย. 63 พฤ. 17 ก.ย. 63 พฤ. 19 พ.ย. 63
ส่งผลสอบ/ประกาศผลสอบ ศ. 27 พ.ย. 63 - ศ. 27 พ.ย. 63
*หยุดพักผ่อน* (4 วันทำการ) พฤ. 19- ศ. 20 พ.ย. 63 และ จ. 23 - อ. 24 พ.ย. 63 ( 4 วันทำการ )
ส่งผลการแก้เกรด I (ถ้ามี) จ. 11 ม.ค. 64
เปิดเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (รหัส 64 ) ปีการศึกษา 2564 จ. 21 มิ.ย. 64

ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน
(7 สัปดาห์)
รายการกิจกรรม จัดการเรียนการสอนปกติ
(15 สัปดาห์)
ช่วงที่ 1
Module 3 (7 สัปดาห์)
ช่วงที่ 2
Module 4 (7 สัปดาห์)
วันประกาศตารางสอน / ตารางสอบ / กำหนดการลงทะเบียน จ. 9 พ.ย. 63 จ. 29 มี.ค. 64
ลงทะเบียนเรียน พฤ. 26 - อา. 29 พ.ย. 63 และ จ. 30 พ.ย. 63 พฤ. 22 - ส. 24 เม.ย. 64 
และ จ. 26 เม.ย. 64
เปิดภาคเรียน/วันแรกของการเรียนการสอน จ. 30 พ.ย. 63 จ. 30 พ.ย. 63 จ. 8 ก.พ. 64 จ. 26 เม.ย. 64
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา / ล่าช้า จ. 7 - พ. 9 ธ.ค. 63 จ. 3 - พ. 5 พ.ค. 64
บันทึกประวัติผ่านระบบ http://dpuapp.dpu.ac.th/Student_profiles และจัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน จ. 4 ม.ค. 64 -
วันคัดชื่อออกเพื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จ. 11 ม.ค. 64 -
Digital Learning 1 Session จ. 1 - อา. 7 ก.พ. 64 ผู้สอนกำหนด ผู้สอนกำหนด -
วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (W) ศ. 5 มี.ค. 64 ศ. 15 ม.ค. 64 ศ. 12 มี.ค. 64 ศ. 28 พ.ค. 64
ส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อถอนรายวิชา (ติด W) ศ. 12 มี.ค. 64 ศ. 22 ม.ค. 64 ศ. 19 มี.ค. 64 ศ. 4 มิ.ย. 64
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ. 1 - อา. 28 มี.ค. 64 จ. 18 - อา. 31 ม.ค. 64 จ. 15 - อา. 28 มี.ค. 64 -
ประเมินทักษะตนเอง (DPU DNA) ในระบบ SkillMeo จ. 15 - อา. 28 มี.ค. 64 -
วันสุดท้ายของการเรียน อา. 28 มี.ค. 64 อา. 31 ม.ค. 64 อา. 28 มี.ค. 64 อา. 13 มิ.ย. 64
วันประกาศผังที่นั่งสอบไล่ของนักศึกษา จ. 22 มี.ค. 64 จ. 25 ม.ค. 64 จ. 22 มี.ค. 64 อา. 7 มิ.ย. 64
สอบไล่/ สอบปลายภาค (Final Exam) จ. 29 มี.ค. - อา. 11 เม.ย. 64 จ. 1 - ศ. 5 ก.พ. 64 จ. 29 มี.ค. - อา. 11 เม.ย. 64 จ. 14 - อา. 20 มิ.ย. 64
ปิดภาคเรียน จ. 12 เม.ย. 64 พฤ. 4 ก.พ. 64 จ. 12 เม.ย. 64 จ. 21 มิ.ย. 64
ส่งผลสอบ/ประกาศผลสอบ ศ. 23 เม.ย. 64 - ศ. 23 เม.ย. 64 ศ. 25 มิ.ย. 64
*หยุดพักผ่อน* (10 วันทำการ) จ. 21 - พ. 30 ธ.ค. 63 ( 8 วันทำการ ) จ. 12 และ ศ. 16 เม.ย. 64 ( 2 วันทำการ ) -
ส่งผลการแก้เกรด I (ถ้ามี) จ. 7 มิ.ย. 64 จ. 9 ส.ค. 64
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 / 2021  อ. 27 ก.ค. 64