คุณสมบัติด้านการศึกษา ปริญญาโท


 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง   และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

คุณสมบัติทั่วไป


 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้เอกษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องเอกษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุเอกษ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงเอกษทางวินัย
 • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

ขั้นตอนการสมัครสอบ


 1. การขอรับใบสมัครด้วยตนเอง -ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์  เวลา 10.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. การพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัย สามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

   

  • กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์
  • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  • ให้พิมพ์ เอกสารยืนยันการสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  • ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันสอบกับท่านอีกครั้ง
 3. การสมัครและค่าธรรมเนียม
  • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 500 บาท

หลักฐานการสมัคร


 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 5. สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องนำสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. มาด้วย 1 ชุด
 6. ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา   และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา  เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจริง