คุณสมบัติด้านการศึกษา ปริญญาเอก

 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง   และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

คุณสมบัติทั่วไป

 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร–วันเสาร์  เวลา 10.30–18.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์  ราคาชุดละ 500 บาท
 2. ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น.  ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 5. หนังสือรับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์
 6. ใบรับรองผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 7. ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ให้ผู้สมัครพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ตามหัวข้อที่แนบในใบสมัคร)