1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุด  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  2. การศึกษาเปรียบเยบความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในตลาดโลก
  3. มาตรการในการลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  4. มาตรการทางกฏหมายในการกำกับ  ดูแล ส่งเสริม  สำรวจัย และผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
  5. วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชลกับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง
  6. การเปิดรับ  การจดจำ และความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล
  7. การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว  กรณีศึกษา  ชำอำ  -  หัวหิน
  8. การวิเคราะห์สาเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการส่งออกถุงมือยางของประเทศไทย
  9. การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าวงรอบปิด
  10. การศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพที่ยอมรับได้  และความคาดหวัง ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  11. Full  text