1. อัตลักษณ์ของผี และความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่ออัตลักษณ์ผีในสื่อภาพยนตร์ไทย
 2. การตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยองค์กรตุลาการ
 3. มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการส้วมในประเทศไทย
 4. ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลทหาร
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Strip Pack ที่ใช้ในกระบวนการบรรจุยาเม็ด  Optimization process used in the Strip Pack containing pills.
 6. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงเมินตามประมวลรัษฎากร ศึกษากรณีตามมาตรา 40 (1) กับมาตรา 40 (2)
 7. กฎหมายฟื้นฟูกิจการ: ศึกษากรณีการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟื้นฟูกิจการเป็นกระบวนการล้มละลาย
 8. การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 9. สิทธิในการมีทนายความ: ศึกษาเปรียบเทียบผลการละเมิดสิทธิในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา
 10. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: ศึกษากรณีธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุด
 11. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องคดีให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดในความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ใหม่
 12. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
 13. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์   จังหวัดสระบุรี
 14. การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
 15. การศึกษาการเลือกที่ตั้งคลังสินค้าโดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
 16. การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
 17. “การสื่อสารด้านสิทธิผู้บริโภคบนพื้นที่สาธารณะ” กรณีศึกษาเว็บบอร์ดพันทิปดอทคอม
 18. บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี
 19. ปัญหามาตรการทางกฎหมายกรณีการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี
 20. ปัญหาการบัญญัติศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบจากรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ
 21. การวิเคราะห์ ความเชื่อเชิงมายาคติเกี่ยวกับช้างที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านไทยกูย จังหวัดสุรินทร์
 22. ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและฝรั่งเศส
 23. การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี     Community  Learning  Resources  Management of  Basic  Education Institution Under the Office of Primary  School  Area  in Pathumthani  Province.
 24. มาตรการทางกฎหมายควบคุมการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 25. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจการลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยง: ศึกษากรณีกองทุนรวม
 26. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแอร์พอทเรียวลิงค์ (ARL)   The Satisfaction of people to Airport Rail Link Services
 27. การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
 28. มาตรการทางกฎหมายประกันสังคมในการคุ้มครองแรงงาน :ศึกษาเฉพาะภาคเกษตรกรรม
 29. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 30. การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 31. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็ก:ศึกษาเฉพาะกรณีการทำงานด้านการแสดง
 32. การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร.
 33. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำในเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 34. วัฒนธรรมบริโภคนิยมในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์สำหรับเด็กวัยรุ่นตอนต้น
 35. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อความอยู่รอดของ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
 36. การอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550: ศึกษากรณีหลักการอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา
 37. เหตุทำให้คดีอาญายอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดบางฐานระหว่างสามีภริยา
 38. การควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์: กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ
 39. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะยืมใช้สิ้นเปลือง
 40. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา: ศึกษาเฉพาะกรณีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
 41. การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
 42. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง
 43. มิติทางนิติบัญญัติในการลดคดีขึ้นสู่ศาล
 44. อำนาจกระทำของแพทย์ในการให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต
 45. ศาลพิจารณากับการสืบพยานลับหลังจำเลย
 46. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 47. การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนผลิตเครื่องทำความเย็นสำหรับรถบรรทุกขนาด 1 ตัน เพื่อขนส่งนมโรงเรียน
 48. กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม   ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 49. พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com กรณีศึกษา ผู้สื่อข่าวออนไลน์
 50. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย
 51. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุน้อย และโบราณสถานวัดโมคลาน
 52. การศึกษาการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดกระบี่
 53. การคัดเลือกผู้ให้บริการนำเข้าท่อเหล็กทางเรือโดยประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการตัดสินใจลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์
 54. การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณียารักษาโรค
 55. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 56. เหตุตัดอำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา:ศึกษากรณีเจ้าพนักงานในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง
 57. ปัญหาการจำหน่ายหนี้สูญตามกฏหมายไทย
 58. ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการหลอมรวมสื่อของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 59. มาตราการทางกฏหมายในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายกันในประเทศไทย    LEGAL MEASURES FOR REGISTRATION OF OMOGENEOUS GEOGRAPHICAL INDICATION IN THAILAND
 60. ปัญหาการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคม : ศึกษากรณีตาย
 61. ความผิดฐานชำเราเด็กหญิง : ศึกษากรณีการรับโทษตามกฎหมาย
 62. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องโทษประหารชีวิต
 63. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา: ศึกษาการช่วยเหลือผู้เสียหายและเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา
 64. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ  การปฏิบัติงานเพื่อกำจัดความสูญเปล่าและประสิทธิภาพการขนส่งทางบก กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด
 65. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในงานขนส่ง: ศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งสิ่งของโดยรถบรรทุก
 66. การเพิกถอนคำพิพากษาโดยศาลที่มีคำพิพากษา
 67. การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและ   การจัดสรรงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 68. มาตรการเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย:ศึกษาตามประมวลรัษฎากร
 69. เหตุที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษอาญา: ศึกษากรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคท้าย กรณีการกระทำชำเราระหว่างเด็กชาย และเด็กหญิง
 70. การอายัดตัวผู้ต้องหา
 71. การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของคนทำงานในอาคารสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 72. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์: ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาแฟรนไชส์
 73. ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศึกษากรณีการกระทำความผิดวินัยร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
 74. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการในกิจการขนาดย่อม
 75. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามสัญญาสำเร็จรูป
 76. กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
 77. เกณฑ์การกำหนดความคุ้มครองเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ กรณีเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานตามกฎหมายประกันสังคม
 78. Full  text