1. มาตรการทางกฏหมายในการจัดตั้งและควบคุมกำกับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย
  2. มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง : ศึกษาปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขังก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด
  3. วิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   พ.ศ. ๒๕๔๖  (An Analysis of problems in implementing  the Social Welfare Promotion Act, B.E.๒๕๔๖ )
  4. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในประเทศไทย
  5. การปรับปรุงความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  6. การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
  7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและความพึงพอใจของพนักงาน  บริษัท  ทีโอที  จำกัด  (มหาชน )ต่อการนำโปรแกรม   SAP  R/3  มาใช้ในระบบบัญชีลูกหนี้
  8. ความพึงพอใจของผู้ค้าที่มีต่อการเป็นผู้ให้บริการตลาดกลาง  การประมูลผ่านางอิเล็กรอนิกส์ของ  บริษัท   กสท โทรคมนาคม  จำกัด ( มหาชน )
  9. การสื่อสารการตลาดเพื่อจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวของโรงแรมสีดารีสอร์ท
  10. Full  text