1. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาคของบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของผู้ถูกคุมขัง
 2. มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากมลพิษทางเสียง: ศึกษากรณี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 3. ศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย
 4. การจัดลำดับการผลิต และการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์โดยใช้วิธีการกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์
 5. การจัดตารางการผลิตแบบแอคทีฟสำหรับการจัดตารางแบบหลายวัตถุประสงค์กรณีศึกษาโรงงาน : ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 6. ผู้ถือหุ้นกับการมีส่วนร่วมความรับผิดในการประกอบธุรกิจของบริษัทจำกัด
 7. ความเป็นอิสระในการรับฟังพยานหลักฐานกับ มาตรา 226/2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 8. การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
 9. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษาการเบี่ยงเบนคดีความรุนแรงในครอบครัว
 10. ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 : ศึกษากรณีปัญหาการรับฟังถ้อยคำของบุคคลในชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานในศาล    (Problems prohibited hearsay under the Criminal Procedure Code article 226/3 : Study the problem of statement on interrogation   as the evidence in court)
 11. การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการอุ้มหาย
 12. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
 13. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
 14. กลยุทธ์การตลาดของผู้ส่งอกไทยของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอาเซียน+6
 15. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 16. การทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรอบบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
 17. ทิศทางความเป็นอำนาจเดียวของการสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญาในประเทศไทย
 18. การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากกระดาษสำนักงานและมวลชีวภาพ
 19. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กที่ทำงานบางช่วงเวลา
 20. การเยียวยาความเสียหายแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ถูกลงโทษทางวินัยโดยคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 21. มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองบุคคลวิกลจริต
 22. ความรับผิดของรัฐ : ศึกษากรณีการรับภาระเกินปกติ
 23. ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา : ศึกษาความผิดที่ผู้กระทำต้องมีเจตนา
 24. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจปุ๋ย: ศึกษามาตรการเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายปุ๋ยเคมี
 25. การปฏิบัติต่อจำเลยระหว่างพิจารณาคดี : ศึกษาการใช้โซ่ตรวนต่อจำเลยในห้องพิจารณา
 26. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเลนส์สัมผัส (Contact Lens)
 27. Full  text