1. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโครงการก๊าซเอ็นจีวีของ  บริษัท  ปตท.  จำกัด   (มหาชน)
  2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาสถานีฐานไม่สามารถให้บริการได้ข้องโทรศัพท์ระบบ WLL(Wireless Local Loop)
  3. การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงของการทำธุรกิจตัวแทนซ่อมถังและพ่นสีรถยนต์
  4. การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกและการกำหนดกลยุทธ์ให้กับอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งของไทย
  5. มาตรการทางกฏหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ :  ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มอาชีพไคโยตี้พื้นที่กรุงเทพมหานคร
  6. การนำคดีขึ้นสู้ศาลตามปะมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1
  7. มาตรการบังคับโทษกักขังในสถานที่อื่นซึ่งมิใช่สถานที่กักขัง
  8. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเฟรมลิงค์ ของบริษัท   กสท  โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน ) และบริษัท ที่โอที  จำกัด  (มหาชน )
  9. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
  10. ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีต่อตราสินค้านกยูงพระราชทาน
  11. Full  text