1. การยุติการตั้งครรภ์: ศึกษากรณีเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจ
 2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับรองตั๋วแลกเงิน
 3. ปัญหาการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน “การใช้”เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 4. การระงับคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 5. ปัญหาและผลบังคับทางกฎหมายของสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า : ศึกษากรณี สัญญาซื้อขายข้าวขาวซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบและรับมอบ
 6. พฤติกรรมการซื้ออาหารของนักศึกษาจีนที่ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 7. ความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 8. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของลูกจ้างผู้ประกันตนในกฎหมายประกันสังคม
 9. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและความกังวลของผู้บริโภค ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 10. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิบุคคลล้มละลายในการรับราชการ: ศึกษากรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ
 11. วิเคราะห์ปัญหาในกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 12. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิของภาคเอกชนเพื่อป้องกัน ฟื้นฟู เยียวยาภัยพิบัติและความเสียหายกรณีอุทกภัย
 13. ความผิดที่เป็นการก่ออันตราย : ศึกษาความรับผิดทางอาญาในความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้
 14. การไกล่เกลี่ยคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินในชั้นศาล: ศึกษาเฉพาะกรณีที่มีผู้เสียหาย
 15. พฤติกรรมการใช้บริการเช่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  กรณีศึกษา เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 16. การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส
 17. การพยากรณ์ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบไก่
 18. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 19. ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำละเมิดชดใช้เงิน
 20. ปัญหาในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย: ศึกษากรณีตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 21. การศึกษาพฤติกรรมและสถานการณ์ในการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขตกรุงเทพมหานคร
 22. มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ: ศึกษาเฉพาะการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และการจ่ายเงินสมทบกรณีอุทกภัย
 23. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548: ศึกษาเฉพาะบทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 8
 24. ปัญหากฎหมายในการทำประกันชีวิตผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติ: ศึกษากรณีนายจ้างเอาประกันชีวิตลูกจ้าง
 25. มาตรการไต่สวนการตาย: ศึกษามาตรการตรวจสอบ ถ่วงดุลในการค้นหาความจริงกรณีการตายของผู้ป่วยในความดูแลของแพทย์
 26. ปัญหาและผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 27. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เกมเอ็ด ซอฟท์แวร์ จำกัด
 28. บทบาทของอัยการในการกำกับดูแลการสอบสวน: ศึกษากรณีการตรวจสอบการขอออกหมายอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน
 29. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่มีผลต่อการส่งออกอาหารของไทยศึกษากรณีอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook Food)
 30. กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน: ศึกษามาตรการหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกแก่ผู้เล่นการพนัน
 31. การค้นหาตัวบุคคลในที่รโหฐานในเวลากลางคืนของเจ้าพนักงานตำรวจ
 32. ดุลยพินิจของศาลในการลดโทษ: ศึกษากรณีจำเลยให้ข้อมูลสำคัญในคดียาเสพติด
 33. การรับโทษหนักขึ้น: ศึกษากรณีการล่วงละเมิดทางเพศของผู้มีอำนาจบังคับบัญชากระทำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 34. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค
 35. พฤติกรรมการโหลด Application ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 36. การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ กรณีศึกษาโรงงาน : แผนกฉีดพลาสติก
 37. การศึกษาต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านที่อยู่อาศัย
 38. การบังคับโทษจำคุก ศึกษากรณีทัณฑสถานเปิด
 39. พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในเขตสุขุมวิท หัวลำโพง และแจ้งวัฒนะ
 40. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและการคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน
 41. ผลกระทบต่อการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการชี้มูล ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 42. คำฟ้องคดีอาญา : ศึกษาบทบาทศาลในชั้นประทับฟ้อง
 43. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : ศึกษากรณีเด็กที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์
 44. มาตรการคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกรณีเกิดโรคระบาด  (ศึกษาเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 2009)
 45. ปัญหาการล้มละลายของบุคคลธรรมดาซึ่งมิใช่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์
 46. ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้างเกี่ยวกับครอบครัวและผู้อยู่ในอุปการะ
 47. ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษากรณีการบังคับชำระหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 48. ความผิดฐานก่อการร้าย
 49. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าตะวันนา ช้อปปิ้งปาร์ค บางกะปิ
 50. ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง
 51. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างคดี : ศึกษากรณีการปล่อยชั่วคราวในคดีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปี
 52. ปัญหากฎหมายควบคุมอาคารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
 53. ความคิดเห็นของผู้จัดรายการวิทยุต่อการดำเนินงานด้านการจัดผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดชัยนาท
 54. การวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากและปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย
 55. ปัญหากฎหมายในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ของคู่สมรส
 56. มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังศึกษากรณีการใช้มาตรการทางวินัย
 57. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ไทย
 58. การถามปากคำเด็กในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา
 59. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 60. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กจากสื่อลามก
 61. Full    text