1. การจัดการการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ   ระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขอกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษา:  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ปีการศึกา  2547-2550
  3. การศึกษาปัจจัยกำหนดรายได้และประสิทธิภาพการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรถจักยานยนต์ของประเทศไทย
  4. การตัดสินใจจัดซื้อแบตเตอรี่เครือข่ายสื่อสารด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และการโปรแกรมเชิงเส้นตรงจำนวนเต็ม
  5. ปัจจัยที่ผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต  ADSL ของผู้ใช้บริการในเขตภาคกลาง
  6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร
  7. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิการได้รับบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในประเทศไทย
  8. Full  text