1. ปัญหาการใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 2. การบริหารแบรนด์หลักสู่แบรนด์ย่อยของกรีนเวฟ
 3. การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบการไกล่เกลี่ยมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล : ศึกษากรณีความผิดฐานกระทำโดยประมาทต่อชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา
 4. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสารประจำทางเอกชน
 5. ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย: ศึกษาเฉพาะกรณีกีฬาฟุตบอลอาชีพ
 6. การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 7. ปัญหาทางกฎหมายของหนังสือปฏิเสธการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต
 8. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากพนักงานสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
 9. การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษ ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ
 10. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในขั้นตอนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 11. มาตรการในการบังคับชาระหนี้ในสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเอกชน
 12. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของบริการข้อมูลด้านโหราศาสตร์ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา : หมายเลขบริการ 1900 ของบริษัทสามารถมัลติมีเดีย จำกัด
 13. ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ: ศึกษาเฉพาะกรณีกีฬาฟุตบอลอาชีพ
 14. ปัญหากฎหมายในเรื่องการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน: ศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญา และข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน
 15. ปัญหากฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญไทย
 16. ปัญหาทางกฎหมายในการถ่ายโอนภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่งให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 17. การศึกษาการสื่อสารทางการตลาด สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บน Facebook
 18. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์พันธุ์พื้นเมืองจากการรุกรานของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น
 19. มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีการยึด อายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 20. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการดำเนินกิจการสหกรณ์     : ศึกษากรณี การดำเนินกิจการของสหกรณ์การเกษตร
 21. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องสำอางเกาหลีทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
 22. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของนายทะเบียน
 23. การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญา: ศึกษาผลกระทบต่อสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทน
 24. การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็น ของผู้มาใช้บริการที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต)
 25. บทบาทและสถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 26. การสร้างแบรนด์สินค้าเปเปอร์มาเช่ของไทย
 27. กระบวนการแลกเปลี่ยนและการรับรู้วัฒนธรรมเกาหลีผ่านคลิปวีดีโอเพลงเกาหลีทางสื่อเว็บไซต์ของกลุ่มวัยรุ่นไทย
 28. ปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายไทย
 29. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 (3)
 30. การสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ
 31. กระบวนการสื่อสารของแกนนำ (อาสาสมัครภาคสนาม)สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพทางเพศของกลุ่มวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีอายุ 15 -25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 32. ปัญหาการออกกฎของกระทรวงมหาดไทยเพื่อควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษากรณีเทศบาล
 33. ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์โดยใช้เชื้อพันธุ์บริจาคของชายอื่น
 34. ปัญหาเกี่ยวกับการประชาพิจารณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
 35. การปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองและการชดใช้ค่าเสียหาย: ศึกษากรณีเหตุอันมิอาจคาดหมายได้
 36. การบัญญัติความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อร่างกาย  :  ศึกษากรณีความผิดฐานชุลมุนต่อสู้
 37. บทบาทของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย ต่อกระบวนการทำข่าวช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทยปี 2554  ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7
 38. การกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
 39. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 40. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้เยาว์
 41. เขตอำนาจสอบสวน : ศึกษากรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์
 42. ผลกระทบทางกฎหมายต่อการจ้างงานภายหลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาททั่วประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 43. การบริหารงานข่าววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ที่มีผลต่อการทำหน้าที่สื่อสาธารณะ
 44. ปัจจัยการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียวของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร
 45. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157: ศึกษากรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
 46. ปัญหาการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน : ศึกษากรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัย
 47. มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ
 48. ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 49. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา  Legal measures for the study of Tutorial schools
 50. ปัญหาการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ
 51. ปัญหาการรับฟังพยานบุคคลที่มิได้กระทำต่อหน้าศาลที่เป็นเจ้าของคดี
 52. วิเคราะห์การสื่อสารการตลาดโรงเรียนอนุบาลเอกชน
 53. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 54. ปัญหาเกี่ยวกับการมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 55. Full  text