1. รูปแบบการสื่อสารธุรกิจการค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษา : ธุรกิจจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์
  2. การใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "กรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ."ที่มีต่อทัศนติของผู้ใช้ทางพิเศษ
  3. กลยุทธ์การสื่อสารการขายในธุรกิจขายตรง
  4. การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  : ศึกษาเปรียบเที่ยบมาตรการตามกฎหมายไทยกับสหภาพยุโรป
  5. บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษ
  6. ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้อื่น : ศึกษากรณีนายจ้างและหน่วยงานของรัฐในการขนส่งของโดยรถยนต์
  7. การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา : ศึกษาการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินคดี
  8. เหตุออกหมายจับ  :  ศึกษากรณีเหตุความร้ายแรงในการออกหมายจับ
  9. การศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กแม่ลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. การจัดการการศึกษาพระปรินัติธรรม  แผนกธรรม  ฝ่ายธรรมศึกษา  สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค 1
  11. Full  text