1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้  เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  สาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 2. การศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา เพื่อกำหนดเป้าหมายยอดขายที่เหมาะสม กรณีศึกษาสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสำหรับการ     กำหนดข้อชี้บ่งสินค้าในโรงงานผลิตท่อชิ้นส่วนยานยนต์
 5. การประยุกต์ใช้เทคนิค TOPSIS (Technique for  Order Preference by Similarity to the Ideal Solution) สำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า
 6. การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้วยวิธี Fuzzy TOPSIS กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
 7. ระบบสั่งสินค้าอัตโนมัติและบริหารสินค้าคงคลัง
 8. ระบบทะเบียนโรคมะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 9. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนแผนกทะเบียนเวชสถิติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 10. โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับงานอนุมัติการโอนสินค้าระหว่างสาขา
 11. การพัฒนาตัวแปรปรับแก้ค่าความถูกต้องของสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้กับการทำนาย ปริมาณการใช้พลังงานในอาคารพักอาศัย
 12. การศึกษาการลงทุนในการนำเอาหลอดประหยัดพลังงานชนิด T5 ทดแทนหลอดชนิด T8 : กรณีศึกษา อาคารส่งเสริมสุขภาพ
 13. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในประเทศไทย
 14. ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 15. ภาวะหนี้สินของบุคลากรในกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (ส่วนกลาง)
 16. โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.  91 บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ android
 17. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 18. ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจธนาคารที่อยู่ในดัชนี SET 50
 19. ระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 20. การสื่อสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
 21. การบริหารงานข่าววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ที่มีผลต่อการทำหน้าที่สื่อสาธารณะ
 22. การศึกษารูปแบบการโฆษณาแฝงในโทรทัศน์ดาวเทียม : กรณีศึกษารายการเพลงติดดาว ช่อง FAN TV ของบริษัท จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 23. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย: ศึกษากรณีการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 24. ความผิดที่เป็นการก่ออันตราย: ศึกษากรณีการพกพาอาวุธ
 25. ปัญหาการไต่สวนและดำเนินคดีเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 26. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิผู้เคยต้องโทษจำคุกในการรับราชการ: ศึกษากรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ
 27. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อปรับให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย
 28. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทย
 29. ความชัดเจนและความเหมาะสมในการกำหนดนิยามของการก่อการร้ายในประมวลกฎหมายอาญาของไทย
 30. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 2
 31. ปัญหาการค้นหาความจริงกรณีจำเลยรับสารภาพในชั้นพิจารณา
 32. ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง: ศึกษาขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย
 33. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554
 34. ปัญหาการกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นหรือลดลง
 35. การกำหนดโทษทางเลือกกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
 36. การควบคุมดุลพินิจในการออกคำสั่งเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายพลเรือนโดยศาลปกครอง
 37. การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองไทย
 38. การนำระบบลูกขุนมาใช้ในการพิจารณาคดีอาญาร้ายแรงในประเทศไทย
 39. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
 40. ปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 41. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับและควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 42. ปัญหาการปรับบทกฎหมายทางแพ่งเพื่อบังคับใช้กับการผิดสัญญาประกันตัวจำเลยในชั้นศาล โดยใช้กรมธรรม์ประกันอิสรภาพเป็นหลักประกัน
 43. ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการยุติคดีเด็กและเยาวชนในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาลตามกฎหมายไทยและแคนาดา
 44. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กต่างด้าวที่ทำงานในร้านอาหาร : ศึกษากรณีทำงานร้านอาหารในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
 45. บทบาทพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษามาตรา 32
 46. การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีพิเศษ : ศึกษากรณีการกันผู้ร่วมกระทำความผิดหรือผู้ต้องหาไว้เป็นพยาน
 47. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุภาครัฐตามระเบียบหรือข้อบัญญัติว่าด้วยการพัสดุที่ใช้บังคับกับส่วนราชการ
 48. การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดในชั้นพนักงานสอบสวน
 49. การกำหนดจำนวนผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะในคดีอาญา
 50. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ: ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานคนพิการ
 51. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจการค้าสุนัขเพื่อการบริโภค
 52. ปัญหาเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายยกเว้นเขตอำนาจศาลปกครอง ศึกษาเฉพาะกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2553
 53. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
 54. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจัดการมิให้สัตว์เลี้ยงตกเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของ
 55. บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณี    การสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
 56. การดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ 
 57. การริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด: ศึกษาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
 58. ปัญหาความไม่เป็นธรรมในกระบวนพิจารณาคดีมรรยาททนายความของไทย
 59. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง :ศึกษากรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42
 60. สิทธิในการเลิกสัญญาทันทีของลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน
 61. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
 62. มาตรการในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย
 63. การวางแผนบังคับโทษจำคุกรายบุคคล
 64. ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 65. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
 66. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการดำเนินการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 67. การใช้กำลังบังคับของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม
 68. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสิ้นสภาพพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 91
 69. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในด้านสุขอนามัย
 70. การอุทธรณ์คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
 71. บทบาทของผู้พิพากษาในการพักการลงโทษ
 72. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียภาษีอากรในการดำเนินคดีภาษีอากรตามระบบศาลภาษีอากรในประเทศไทย
 73. ความรับผิดฐานทำแท้ง : ศึกษากรณีเหตุยกเว้นโทษกรณีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 74. มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดยาเสพติด
 75. ความรับผิดทางอาญาของแพทย์ผู้ทำการปลูกถ่ายอวัยวะจากคนตาย
 76. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 77. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเกษตร ศึกษากรณี พืชผักและผลไม้
 78. การพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย : ศึกษากรณีการเขียน และการอ่านคำพิพากษา
 79. ปัญหาการดำเนินกระบวนพิจารณาในการส่งคำคู่ความและการตรวจสำนวนคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 80. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 81. การพัฒนางานรับรองหลักฐานแห่งสิทธิและนิติกรรรม (โนตารีปับลิก)ศึกษากรณีการจัดทำสัญญาก่อนสมรส
 82. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีการมีส่วนร่วมจ่ายในการเข้ารับบริการสาธารณสุข
 83. ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
 84. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของนายทะเบียน
 85. การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 86. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในเรื่องบำนาญเพื่อการชราภาพ
 87. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
 88. ความคิดเห็นของพนักงานโรงงานแบตเตอรี่ทหารที่มีต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยบำรุงรักษา
 89. การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีในทัศนะของผู้รับผิดชอบส่วนงานบัญชีกรมปศุสัตว์หน่วยงานภูมิภาคเขต 3 และเขต 9
 90. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการควบคุมองค์กรกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์จีนที่มาลงทุนในประเทศไทย
 91. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรบริหารบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 92. การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัทแชมป์ โลจิสติกส์ จำกัด
 93. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 1,500 ซีซียี่ห้อ  HONDAของผู้บริโภคในเขตจังหวังนนทบุรี
 94. การพยากรณ์และการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชานมไข่มุก
 95. กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เขต กรุงเทพมหานครและปทุมธานี
 96. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
 97. ปัจจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพและคุณลักษณะงาน  ที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน  ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
 98. การให้บริการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีที่รับ-ส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองของประเทศไทยในมุมมองของผู้ใช้บริการ
 99. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 100. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “Relax หลังบ่าย คลายเครียด” ของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
 101. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 102. ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
 103. ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเอสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 104. ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานกรณีศึกษา : บริษัท Prosper Solution
 105. การวิจัยในการศึกษาความสัมพันธ์ของ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี SET INDEXและราคาน้ำมัน NYMEX ที่มีผลต่อราคาทองคำในประเทศไทย
 106. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ของผู้ซื้อกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า
 107. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งในร้านสะดวกซื้อ
 108. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 109. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง การประปานครหลวง
 110. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงกับพอร์ตกลุ่มหลักทรัพย์ที่มูลค่าตามราคาตลาดต่ำในดัชนี  SET 50
 111. ความคิดเห็นของนักกีฬามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อค่านิยมและส่วนประสมทางการตลาดของรองเท้ากีฬาตราสินค้าต่างประเทศ
 112. เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 113. ความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัดสำนักงบประมาณกลาโหมที่มีต่อกิจกรรม 5ส
 114. ทัศนคติของพนักงานบริษัทมิตซูบิชิอีเล็คทริคที่มีต่อประชาคมอาเซียน
 115. การรับมือต่อผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจ การส่งออกในจังหวัดปทุมธานี
 116. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 117. เงินปันผลกับมูลค่าของหุ้นสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
 118. ความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้บริการร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มในเขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กรณีศึกษา ร้านบัญชาก๊าซ
 119. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า จังหวัดนนทบุรี
 120. Full   text