1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. วัฒนธรรมองค์การของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ตามความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัด
 3. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของสถานีควบคุมโทรศัพท์พื้นฐานไร้สาย
 4. การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการีดพลาสติกโดยใช้การควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติ
 5. กระบวนการสื่อสารเรื่องร้องเรียนของศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนจากประชาชนของกระทรวงอุตสาหกรรม
 6. การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของรายการ "เรื่องจริงผ่านจอ"และการรับรู้ของผู้ชม
 7. การสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในทัศนะของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
 8. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสมอคอน  อ.ท่าวุ้ง  ต.เขาสมอคอน  จ.ลพบุรี
 9. แนวทางการบริหารพัสดุสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  1
 10. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  2
 11. ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมชั้นพิเศษเขตกรุงเทพมหานคร
 12. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ.2535 : ศึกษาเฉพาะกรณีการกำกับดูแลตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
 13. Full  text