1. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดเสนทางรถเจาะบ้อน้ำบาดาล
 2. การคัดเลือกโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ กรณีศึกษาบูรพาวิถี
 3. การศึกษาปัญหาการให้บิการและการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในเขดกรุงเทพมหานคร
 4. การตอบสนองด้านการตลาดบริการของผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ เปรียบเทียบระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน  ) กับบรษัท ทรู  คอร์ปอเร่น  จำกัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร
 5. รายการสารคดีเชิงข่าว "สกู๊ปชีวิต"ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทพบกช่อง 7และผลที่มีต่อผู้ด่อยโอกาส
 6. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล
 7. บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏในละครซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง  สะดุดรักที่พักใจ  ( Full House )
 8. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของโรงภาพยนตร์ เครือ เอส เอฟซีนีม่า ซิตี้
 9. การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 10. การตีความรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษากรณีการตีความที่แตกต่างจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
 11. ระบบชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องรับผิด
 12. การปรับปรุงการให้บริการแผนกอายุรกรรมหัวใจโดยใช้แบบจำลองช่วยในการตัดสินใจ
 13. Full  Text