1. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อบ้านจักสรร
 2. ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551  เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
 3. มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายในประเทศไทย
 4. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีสถานบริการลดความอ้วน
 5. มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับอันตรายจากสินค้า : ศึกษากรณีการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 6. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคยานยนต์ใหม่ที่มีความชำรุดบกพร่อง:ศึกษาเปรียบเยบกับประเทศสหรัฐอเมริกา
 7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารพาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 8. การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา
 9. การเข้าถึงข้อมูล :ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินคดีอาญาทั่วไปกับการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
 10. บทบาททนายความในคดีอาญาชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา
 11. การถอดถอนจากตำแหน่งตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 12. ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิ์การแรงงานสำหรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์
 13. บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
 14. การวิเคราะห์วิธีการจำแนกปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการเลือกช่องทางในการขนส่งผ่านโรงงานน้ำตาลและสถานีขนถ่าย
 15. การลดขั้นตอนกระบวนการซ่อมบำรุง โดยใช้วิธีการศึกษาการทำงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน )
 16. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  เพื่อส่งเสริงการตลาด ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย
 17. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
 18. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษาเว็บไซต์แจ่มใสดอทคอม
 19. การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตโดยมีผลรวมของเวลาล่าช้าของงานและเวลาที่งานเสร็จก่อนกำหนดเป็นตัวชี้วัดกรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
 20. การประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิตในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา:โรงงานฉีดพลาสติก
 21. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1   รักษาพระองค์
 22. พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินประเภทการประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
 23. การพัฒนาอาร์เอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต์
 24. ทรรศนะของผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 25. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 26. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพ้นฐาน  โรงเรียนในกิ่งอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 27. ทรรศนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในโครงการทดลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 28. Full   Text