1. ความสำคัญของสำนวนการสอบสวนในคดีอาญา
 2. ปัญหากรณีจำเลยยอมรับพยานหลักฐานของโจทก์ในคดีอาญา
 3. การคุ้มครองเกียรติ : ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานดูหมิ่นเปรียบเทียบความผิดฐานหมิ่นประมาท
 4. อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร
 5. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 6. มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกองทุนเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยทางนิวเคลียร์
 7. ปัญหาระบบการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
 8. การบังคับคดีอาญา: ศึกษาการบังคับโทษปรับ
 9. ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 10. สิทธิการมีที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว
 11. การหยุดนับอายุความ : ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดหลบหนี
 12. การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นเจ้าพนักงาน : ศึกษากระบวนการได้มาซึ่งถ้อยคำของบุคคลก่อนหรือหลังตกเป็นผู้ต้องหา
 13. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปานครหลวง
 14. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการการประปานครหลวง
 15. ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
 16. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 17. การเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมลูกเสือกรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
 18. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของนายทหารชั้นประทวนชาย สังกัดกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 19. การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติก
 20. การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกุ้ง กรณีศึกษา :อุตสาหกรรมกุ้งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 21. การเลือกตำแหน่งที่ตั้งโรงงานโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ :กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
 22. การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมทหาร
 23. Full  text