1. ระบบการถามค้านกับการค้นหาความจริงในคดีอาญา
 2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอาคารชุด : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
 3. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างที่ต้องออกจากงานเนื่องจากการกระทำอันไม่ชอบของนายจ้าง
 4. ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด :ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
 5. มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 6. ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 7. ปัญหาการรับฟังคำให้การผู้ถูกกล่าวหาที่ได้จากเครื่องจับเท็จ
 8. เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย : ศึกษาอายุผู้เสียหายที่เป็นเด็กในความผิดเกี่ยวกับเพศ
 9. ปัญหาการได้มาซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของความลับทางการค้า:ศึกษากรณีการค้นพบโดยอิสระและการค้นพบโดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ
 10. ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค: ศึกษาเฉพาะกรณีการไกล่เกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 11. ลักษณะงาน บรรยากาศในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาพนักงาน
 12. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาสะพานใหม่ดอนเมือง
 13. การตัดสินใจเลือกผู้ผลิตกระจกด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตบานประตูหน้าต่าง
 14. การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ต่อปีกรณีศึกษา : โรงงานต้นแบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของ สวทช.
 15. การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง
 16. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง
 17. การลดของเสียในกระบวนการผลิตชุดประกอบสายไฟกรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 18. การประยุกต์ใช้วิธีการ AHP ในการคัดเลือกบริษัทขนส่งกรณีศึกษา : ธนาคารพาณิชย์
 19. การปรับปรุงระบบควบคุมการจัดวางพัสดุของคลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
 20. การพยากรณ์ความต้องการและการจัดตารางการผลิตในบริษัทผลิตเบเกอรี่
 21. สภาพและปัญหาการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
 22. การนำเสนอภาพข่าวความขัดแย้งทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ช่วงกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยึดสนามบินสุวรรณภูมิ
 23. การศึกษาการวางแผนสื่อโฆษณาแบนเนอร์เกมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต
 24. การสร้างอัตลักษณ์และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านwww.bloggang.com
 25. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อเว็บไซต์ สนุกดอทคอม
 26. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศกตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 27. ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อและการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพ “แบรนด์ซุปไก่สกัด”
 28. การรับรู้นโยบายภาครัฐของประชาชนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 29. การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุคลื่น 95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์ของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร
 30. ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจในการซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภค
 31. Full  Text