1. ปัญหาองค์กรผู้ใช้อำนาจในการวินิจฉัยสิทธิของจำเลยที่ได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
 2. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกันศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายตกเป็นของแผ่นดินในกรณีร่ำรวยผิดปกติ
 4. การบังคับโทษจำคุก : ศึกษากรณีการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการในเรือนจำ
 5. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับตราสารหนี้หน่วยงานภาครัฐไทยที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกัน
 6. ความผิดฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล : ศึกษาความรับผิดฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัลโดยการเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น
 7. การศึกษาคดีอาญาบางประเภทซึ่งไม่ควรกำหนดอายุความ
 8. เหตุบรรเทาโทษในความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 316
 9. การบังคับโทษจำคุก ศึกษาการใช้แรงงานนักโทษในเรือนจำเกษตรกรรม
 10. ปัญหาขอบเขตความรับผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ตามมาตรา 276 และมาตรา 277 ตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550
 11. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดที่ดินทำกิน
 12. กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลผู้ต้องขัง ศึกษากรณี การลบข้อมูลในเรือนจำของผู้ต้องขังที่พ้นโทษจำคุก
 13. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม : ศึกษากรณีใบกำกับภาษีปลอม
 14. ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการหักค่าใช้จ่ายจากเงินได้ที่ได้รับจากการโอนและการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
 15. กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษาสิทธิของผู้ต้องขังในการมีสิ่งจำเป็นพื้นฐานทางกาย
 16. ปัญหาการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองตามหลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง
 17. ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการพิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครอง
 18. รูปแบบที่เหมาะสมในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการระดับสูงในประชาชน
 19. กฎหมายบังคับโทษ : ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางวินัย
 20. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs)
 21. การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : ศึกษาขอบเขตที่เหมาะสมของการใช้สิทธิในการป้องกันล่วงหน้า
 22. ปัญหาในการใช้สิทธิของคนพิการในการทำพินัยกรรมและการเป็นผู้รับพินัยกรรม
 23. การได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและหลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย
 24. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
 25. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 26. มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
 27. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย
 28. ความยินยอมของผู้เยาว์ในกฎหมายอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณี การสักร่างกาย และการขลิบอวัยวะเพศ
 29. มาตรการพิเศษในการตรวจสอบค้นหาความจริงในคดียาเสพติด
 30. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของสื่อสิ่งพิมพ์
 31. บทบาทของพนักงานอัยการในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีในชั้นก่อนฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553
 32. ปัญหาการบังคับทางปกครองต่อผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารและยา: ศึกษาเฉพาะกรณีการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย
 33. เขตอำนาจศาลปกครอง : ศึกษากรณีความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง
 34. การตรวจสอบและถ่วงดุลการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. : ศึกษากรณีมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป
 35. สภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 36. มาตรการในการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 37. มาตรการทางกฎหมายในการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
 38. การเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศในศาลไทย
 39. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่และจริยธรรมของแพทย์ เมื่อผู้ป่วยใช้สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้าย
 40. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 41. การนำหลักสุจริตมาใช้ในสัญญาทางปกครอง
 42. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
 43. วิเคราะห์บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย
 44. การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน : ศึกษาปัญหากรณีการเสนอกฎหมายโดยประชาชน
 45. ปัญหาในการใช้เครื่องพันธนาการของผู้ต้องขัง
 46. ปัญหาในทางทฤษฎี เรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐกรณีดำเนินกิจการอันอาจก่อให้เกิดกำไร/อันมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไร นอกเหนือวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย
 47. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีข้อจำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติม
 48. บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดียาเสพติด
 49. ปัญหาการบรรยายฟ้องกับหลักการพิพากษาไม่เกินคำขอ
 50. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม
 51. ปัญหาในการตรวจจดหมายผู้ต้องขัง
 52. การคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากการไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชน ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
 53. ปัญหาการตรวจสอบร่างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
 54. วิเคราะห์อัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม จากการปล่อยมลพิษทางน้ำที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษของประเทศไทย
 55. ปัญหาทางกฎหมายของการประกันภัยต่อ : ศึกษากรณีควบคุมบริษัทข้ามชาติ
 56. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำประชาพิจารณ์ : ศึกษากรณีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
 57. การควบคุมผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอน ก่อนมีคำพิพากษา
 58. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
 59. เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้ : ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณีในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน
 60. กฎหมายแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทย
 61. สิทธิของจำ เลยในการเผชิญหน้าพยานกับการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 2546
 62. มาตรการทางกฎหมายในการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 63. ศาลไทยกับการยกหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนขึ้นเพื่อเพิกถอนหรือไม่รับบังคับตามคำ ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 64. การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ค.ศ. 2003
 65. การขังระหว่างพิจารณาคดี : ศึกษาสิทธิของผู้ต้องขังเกี่ยวกับสถานที่คุมขังในระหว่างพิจารณาคดี
 66. ปัญหากฎหมายในการนำกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์
 67. การให้เอกสิทธิ์แก่พยานบุคคลที่เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์กับซีวิลลอว์
 68. ปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากรต่อการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้
 69. การพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ : ศึกษากรณีการรับฟังพยานจากสำนวนการสอบสวน
 70. วิธีพิจารณาคัดเลือกคดีพิเศษ
 71. ปัญหาการบังคับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกรณีเอกชนก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
 72. มาตรการทางกฎหมายต่อบิดามารดา:กรณีบุตรผู้เยาว์กระทำความผิดอาญา
 73. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพักงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับการพักงานของลูกจ้างภาคเอกชน
 74. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องสงสัย ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548: ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
 75. เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น : ศึกษาขอบเขตที่เหมาะสมและการกำหนดเหตุฉกรรจ์เพิ่มเติมตามมาตรา 289
 76. บทบาทของศาลในการค้นหาความจริงกับการให้ศาลใช้สำนวนการสอบสวนในการพิจารณาคดีอาญา
 77. นโยบายทางอาญาในการกำหนดความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา
 78. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายในกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล : ศึกษากรณีหลบหลีกภาษี
 79. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังหญิงซึ่งตั้งครรภ์ หรือมีบุตรติดมาด้วย
 80. ปัญหากฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษากรณีมาตรการบังคับ ทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 81. ขอบเขตของเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายรัฐในสัญญาทางปกครอง
 82. ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจากการใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 83. มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัย : ศึกษากรณีการขังเดี่ยว
 84. สิทธิชุมชนในการได้รับการคุ้มครองและเยียวยาจากปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุด:ศึกษากรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
 85. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
 86. ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากร
 87. มาตรการบำบัดผู้กระทำความผิดทางเพศในเรือนจำด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ
 88. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศไทย
 89. การควบคุมตรวจสอบนิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยบิดเบือนอำนาจหรือบิดเบือนขั้นตอนหรือวิธีการหรือโดยไม่สุจริตตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(1) แห่ง พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
 90. มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับศาสนธุรกิจ
 91. ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์:ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อขายสินค้าที่มีรูปร่างผ่านทางอินเทอร์เน็ตภายในราชอาณาจักร
 92. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งสันนิษฐานความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลที่ขัดต่อหลักนิติธรรม
 93. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553
 94. การไม่กำหนดอายุความอาญาในความผิดที่มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
 95. อายุความสะดุดหยุดอยู่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้วิกลจริตภายหลังการกระทำความผิด
 96. การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 97. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
 98. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการ
 99. บทบาทอัยการในการชันสูตรพลิกศพ: ศึกษาแนวคิดทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในบริบทของอัยการไทย
 100. การทำแท้ง : ศึกษาปัญหาทางกฎหมายกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต
 101. แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายล้มละลาย : ศึกษากรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้
 102. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในราชการส่วนภูมิภาค
 103. การตรวจสอบการขอออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
 104. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 105. การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 106. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพที่เกิดจากพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมในประเทศไทย
 107. ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์:ศึกษากรณีเกี่ยวกับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน
 108. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้วิธีการพิเศษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
 109. ปัญหาการพัฒนากฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 110. ปัญหาการดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุมัติหรืออนุญาตหรือออกเอกสารสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 99
 111. ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการช่วยเหลือทางการศาลในคดีการค้าระหว่างประเทศในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีแก่จำเลยซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักร
 112. มาตรการทางกฎหมายในการบังคับการลงโทษผู้ต้องขังวัยหนุ่ม : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้การศึกษาแก่ผู้ต้องขัง
 113. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจและการควบคุมการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 114. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 115. หลักการห้ามพิพากษาเกินคำขอในคดีปกครอง
 116. การคืนทรัพย์สินกรณีโมฆียะกรรมเมื่อมีการบอกล้าง
 117. ความรับผิดฐานยิงปืนโดยใช่เหตุในที่ชุมนุมชน : ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดที่เป็นการก่ออันตราย
 118. ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของละเมิดทางปกครอง
 119. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
 120. การสร้างแบรนด์ของค่ายกามิกาเซ่และศิลปินในสังกัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 121. การถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่งรถสไตล์ญี่ปุ่น ผ่านนิตยสารรถยนต์ Option Thailand ในกลุ่มคาร์คลับ
 122. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 123. การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อโฆษณา ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของธรรมชาติระหว่างตราสินค้าไทยและเกาหลีของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร
 124. บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร
 125. การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อประชาคมอาเซียน
 126. “กำนันสุเทพ” ในฐานะนักสื่อสารรณรงค์ทางการเมืองจากมุมมองของนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์
 127. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัล ดริ้งค์ในกลุ่มเพื่อบำรุงผิวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 128. การประเมินโครงการเขื่อนขุนด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลังจากเริ่มดำเนินโครงการแล้ว
 129. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 130. การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
 131. การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีโดยใช้องค์กรภายนอก ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร
 132. ผลการเรียนรู้เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ด้วยชุดการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 133. กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นพลเมืองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 134. ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
 135. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนนทบุรี
 136. คุณค่าของข้อมูลบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจภายหลังการปรับใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 137. งานวิจัยเรื่อง คุณค่าของข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจ : ก่อนและหลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
 138. จริยธรรมและศักยภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี
 139. กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อมูลค่าธุรกิจ
 140. การจัดเส้นทางการเดินรถด้วยการโปรแกรมเชิงพลวัต
 141. การจัดการความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออพยพผู้ใช้อาคารตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารกรณีศึกษา นิติบุคคลอาคารชุด จิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ส่วนที่พักอาศัย
 142. การลดเวลาการจัดเตรียมเครื่องจักรเพื่อการเปลี่ยนรุ่นการผลิต
 143. การลดปริมาณเศษเหล็กในกระบวนการตัดเหล็กเส้น
 144. การจัดเส้นทางเดินรถงานซ่อมบำรุงเครื่องเอทีเอ็ม
 145. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อระบบการจัดการการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ในยุคดิจิตอล อีโคโนมีกรณีศึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
 146. การเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตชุดกระโปรงเด็ก
 147. การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอาหารแช่แข็ง:กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปปลาซาบะ
 148. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมโดยทฤษฎีกราฟกรณีศึกษา: ผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้
 149. การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทอาหาร
 150. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
 151. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน
 152. Full  text