1. การเปิดรับข่าวสารการตลาดและข่าวสารเชิงรณรงค์เกี่ยวกับสุรากับความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา: ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 4. กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 5. การศึกษาการนำเสนอรายการมาสเตอร์คีย์และผลตอบรับจากกลุ่มผู้ชมรายการ
 6. อำนาจศาลปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบการกระทำของรัฐบาล
 7. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการตีความสัญญานายหน้า
 8. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคารสถานบริการ :ศึกษากรณีสถานบริการที่จำหน่ายเหล้า
 9. บทบาทของพนักงานอัยการในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา: ศึกษากรณีก่อนฟ้องคดี
 10. การอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย
 11. การกำหนดค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาและละเมิด
 12. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจอาหารและขนมเด็ก: ศึกษากรณีการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์และฉลากสินค้า
 13. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศึกษาเขต Miami-Dade County มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 14. ความคิดเห็นต่อนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 15. การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย์
 16. การวางแผนความต้องการสินค้าคงคลังโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์และกำหนดการเชิงเส้น
 17. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น
 18. การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP เพื่อเลือกผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่เหมาะสม
 19. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มระดับการให้บริการของกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 20. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในกับมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
 21. การจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
 22. บทบาทของครูอนุบาลในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 23. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในเขตภาคกลาง
 24. Full   Text