1. การเปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์หางานทางอินเทอร์เน็ตกับความพึงพอใจของสมาชิกผู้หางาน
 2. บทบาทของรายการโทรทัศน์ในการสร้างจิตสำนึกรักชาติกรณีศึกษารายการวิถีคนกล้า
 3. การประสบผลสำเร็จทางธุรกิจของนสพ.ไทยรัฐ
 4. การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน
 5. สิทธิในการอุทธรณ์และฎีกาของจำเลยในคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร
 6. การสืบพยานต่อหน้าจำเลย : ศึกษาเหตุยกเว้นกรณีการสืบพยานบุคคลก่อนฟ้องคดีต่อศาล
 7. คดีปกครองเกี่ยวกับการใช้อำนาจของตำรวจในกระบวนการสอบสวน
 8. ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษากรณีความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่มีต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก
 9. ขอบเขตและวิธีพิจารณาความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
 10. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย:ศึกษาเฉพาะกรณีสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 11. ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 12. การไม่รับฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226/1
 13. การตรวจสอบความจริงของการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
 14. มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษกับการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล
 15. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 16. อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย
 17. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการ
 18. ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 19. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบธุรกิจจัดส่งบุคคลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 20. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาศึกษากรณีสัญญาประกันชีวิต
 21. บทบาทอัยการในการป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงาน
 22. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อความมีประสิทธิภาพ :ศึกษากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 23. บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการตรวจสอบความจริง :ศึกษากรณีการตรวจสอบการตาย
 24. ค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทมหาชน: ศึกษากรณีการประกันภัยความรับผิดของกรรมการหรือผู้บริหาร
 25. ปัญหาทางกฎหมายของวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
 26. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหลักประกันการชำระหนี้ :ศึกษาเฉพาะกรณีของลิขสิทธิ์
 27. การนำมาตรการเสริมอื่นมาใช้แทนการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง และมาตรา 81แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 28. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์
 29. การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว : กรณีศึกษาข้อพิพาทการใช้อำนาจปกครองบุตรในศาลเยาวชนและครอบครัว
 30. กรณีศึกษา วิเคราะห์ระบบโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
 31. ปัจจัยคุณลักษณะของระบบ CDMA 1X ที่มีผลต่อการยอมรับของระบบ CDMA 1X ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ
 32. Full  txet