1. ปัญหาทางกฎหมายในการประวิงการใช้เงินหรือคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
 2. อำนาจดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่:ศึกษาเฉพาะคดีที่ขึ้นศาลยุติธรรมปกติ
 3. ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ศึกษาเฉพาะกรณีอุทธรณ์ค่าทดแทน
 4. วิธีการเพื่อความปลอดภัยของผู้มีความผิดปกติทางจิตที่จะก่อเหตุร้ายแก่สังคม
 5. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง: ศึกษากรณีสินค้าประเภทให้โทษ
 6. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกันชีวิต
 7. อำนาจศาลยุติธรรมในการจำกัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา: ศึกษากรณีระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551
 8. มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
 9. การนำวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวมาปรับใช้กับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
 10. ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 11. ปัญหาเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน :ศึกษากรณีการลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล
 12. ความเป็นภาวะวิสัยในคดีวิสามัญฆาตกรรม: ศึกษากระบวนการค้นหาความจริงในชั้นเจ้าพนักงาน
 13. องค์กรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์
 14. มาตรการเสริมโทษทางอาญา: ศึกษากรณีการให้ทำงานบริการสังคม
 15. การใช้อำนาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551:ศึกษาเฉพาะกรณีการค้น
 16. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าตามคำพรรณนา: ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาและฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 17. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต: ศึกษากรณีการดูแลผลประโยชน์ของคู่กรณี ในธุรกิจเครื่องประดับราคาแพง
 18. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 19. มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีการแยกแยะประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
 20. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
 21. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงในภาคเกษตรกรรม
 22. ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธิ์: ศึกษากรณีการสืบค้นข้อมูลผ่านโปรแกรมค้นหา (Search Engine) บนเครือข่าย
 23. ปัญหาในการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย
 24. ผลกระทบของพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบพ.ศ. 2548 ที่เกิดจากหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วนค.ศ. 2009
 25. ปัญหาเกี่ยวกับการทุเลาการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
 26. กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงภายในราชอาณาจักร: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษ
 27. ระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
 28. ข้อตกลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในสัญญาพาณิชย์ระหว่างประเทศ: ศึกษา กรณีข้อพิจารณาระหว่างสัญญาอนุญาโตตุลาการและสัญญาเลือกศาล
 29. เครือข่ายเกมออนไลน์ และ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสี่ยงโชคในเยาวชนกรณีศึกษา : สามก๊กออนไลน์(3 Kingdoms Online) และสเปเชียล ฟอร์ซ (Special Force)
 30. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์
 31. Full  text