1. การกำหนดปริมาณการสั่งซื้อลวดเชื่อมเลเซอร์ของบริษัท เลเซอร์มาสเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
 2. การจัดการสารสนเทศการเดินรถโดยสารประจำทางบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผ่านเว็บเซอร์วิสกรณีศึกษาปลายทางเขตห้วยขวาง
 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝ่ายผลิตระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: กรมอู่ทหารเรือ
 4. การประเมินราคาอุปกรณ์จับยึดแผงวงจรเพื่อผ่านเครื่องบัดกรีตะกั่วด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
 5. การจัดตารางการผลิตแบบรอคอยงานในงานทดสอบคุณสมบัติฟิล์มสี
 6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัตถุพยาน
 7. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งคลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช ในพื้นที่นอกเขตเทศบาล จังหวัดนราธิวาส
 8. ความพึงพอใจในการให้บริการของศุนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 9. การทำสัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
 10. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการซากยานยนต์: ศึกษากรณีผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภครถยนต์
 11. กฎหมายประกันสังคมกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยที่ไปประจำทำงานในต่างประเทศ
 12. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในกลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ
 13. การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าประเภทรถยนต์ก่อนนำออกสู่ตลาด
 14. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้บริการรถโดยสารรับจ้างแบบไม่ประจำทาง: ศึกษาด้านคุ้มครองผู้บริโภค
 15. การเปิดเผยพยานหลักฐานของฝ่ายรัฐในชั้นศาล
 16. การคุ้มครองพยาน: ศึกษาการสืบพยานบุคคลโดยไม่เผชิญหน้าจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172วรรคสาม
 17. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการผลิตและการค้าไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
 18. บทบาทอัยการกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐตกเป็นจำเลยคดีอาญาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
 19. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Fitness) : ศึกษากรณีด้านสัญญา
 20. ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องคดีผู้บริโภค
 21. การฟ้องคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
 22. ปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลไทย ในการพิจารณาและพิพากษาคดีเช่าซื้อ: กรณีศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดค่าเสียหายในคดีเช่าซื้อ
 23. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157ประมวลกฎหมายอาญากับความชัดเจนแน่นอนในการบัญญัติกฎหมายอาญา
 24. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคได้ชำระเงินค่าบัตรล่วงหน้า
 25. ปัญหาการใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี ลาเพื่ออุปสมบท ลาศึกษาต่อ ลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 26. การคุ้มครองปะการัง: ศึกษามาตรการทางอาญาในการคุ้มครองและการควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการัง
 27. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจศูนย์บริการติดตั้งส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์บรรจุก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (NGV)
 28. ความรับผิดและแนวทางในการระงับข้อพิพาทต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์
 29. บทบาทของศาลอุทธรณ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีอาญา
 30. ปัญหากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 31. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณี: การพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 32. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลและส่งเสริมมูลนิธิที่ดำเนินกิจการด้านสาธารณะประโยชน์
 33. ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนวดที่มีเจตนาจัดให้มีการค้าประเวณี
 34. มาตรการเสริมทางอาญาที่เหมาะสมแก่ผู้กระทำความผิดทางเพศที่กระทำต่อบุตรของตนเอง
 35. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสัตว์เลี้ยง
 36. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัวศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
 37. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็กที่เป็นหัวนมยางและขวดนม
 38. พัฒนาการและแนวทางที่ควรจะเป็นของสัญญาทางปกครองในประเทศไทย
 39. ปัญหากฎหมายอันเกิดจากการกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ทับซ้อน
 40. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันอันตรายจากผู้ป่วยทางจิต
 41. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของช่าง(กรณีศึกษา กรมอู่ทหารเรือ)
 42. แนวทางการจัดตั้งศาลพาณิชย์ในประเทศไทย
 43. การขายทอดตลาดทางอินเทอร์เน็ต
 44. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับวิธีการออกคำสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครอง
 45. การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ: ศึกษากรณีการจับ
 46. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับค่าเสียหายเบื้องต้น: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลผู้มีหน้าที่จ่ายและการใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกคืน
 47. ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
 48. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าพนักงานราชทัณฑ์หญิงมีครรภ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ และทัณฑสถาน
 49. ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า: ศึกษากรณีผู้ขอจดทะเบียนหลายรายต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน(มาตรา 20 ถึงมาตรา 26)
 50. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย:ศึกษากรณีความรับผิดที่เกิดจากยาเจริญอาหารในเด็ก
 51. บทบาทของศาลในคดีผู้บริโภคและในคดีปกครอง: ศึกษาเปรียบเทียบ
 52. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 53. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในประเทศไทย
 54. ปัญหาการตีความข้อยกเว้นการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรในวิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือ การรักษาโรคมนุษย์ในประเทศไทย
 55. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
 56. มาตรการทางกฎหมายในการยกเว้นทรัพย์สินในคดีล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดา
 57. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 58. มาตรการทางกฎหมายอาญาในการคุ้มครองความสงบสุขสาธารณะ: ศึกษากรณี การกระทำความผิดที่กระทบต่อศรัทธาในพุทธศาสนา
 59. ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
 60. การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐสังคมที่มีผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 61. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความยืดหยุ่นของการทดแทนกันในการบริโภคพลังงานและสินค้าอื่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
 62. วิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 63. ปัญหาการถือครองคลื่นความถี่สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
 64. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันใน จังหวัดกระบี่
 65. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพิ่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 66. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนนทบุรี
 67. การวิเคราะห์ภาระหนี้สินของครัวเรือนในเขตอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
 68. พัฒนาการของรายการสะเก็ดข่าว
 69. รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอร์รี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 70. การสร้างแบรนด์ด้วยการตลาดสีเขียวของกระดาษ “ไอเดีย กรีน”(Idea Green)
 71. พัฒนาการและแนวโน้มรายการข่าวเกษตรกรทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7
 72. มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา ค่ายพระนครฟิลม์
 73. การสื่อสารเพื่อสะท้อนเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านรายการวิทยุสาธารณะร่วมด้วยช่วยกัน
 74. ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์
 75. ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
 76. การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่าน www.facebook.com ของกลุ่มวัยทำงาน
 77. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุที่มีประสิทธิภาพ
 78. การสร้างโปรแกรมช่วยตัดสินใจด้วย ตารางการคำนวณ ต้นทุนการให้บริการหลังการขายเครื่องรับบัตรเครดิตอิเล็คทรอนิกส์
 79. การกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารน้ำยาล้างไต กรณีศึกษาองค์การเภสัชกรรม
 80. การลดของเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ด้วยการควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักการทางสถิติ
 81. การจัดลำดับการผลิต และการจัดตารางการผลิตเพื่อลดปัญหาการส่งมอบล่าช้า: กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์
 82. การวางแผนและควบคุมวัสดุโดยใช้ระบบ SAP Business Oneกรณีศึกษา:บริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 83. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยใช้การควบคุมคุณภาพทางสถิติ : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 84. การจัดตารางการผลิตและการปรับปรุงวิธีการผลิตสำหรับโรงงานประกอบรถตอกเสาเข็ม
 85. การใช้ระบบ ERP สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์
 86. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อนางแบบไทยชื่อ กัญญนัท บำรุงพงษ์ (เอเลี่ยน)
 87. Full  Text