1. การปรับตัวในการจัดการโลจิสติกส์ ของบริษัทข้ามชาติในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (ช่วงปี พ.ศ.2550 – 2551)กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้าสำเร็จรูป เขตกรุงเทพมหานคร
 2. การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังกรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสี
 3. ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
 4. การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP ในการประเมินผู้ขาย: กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มห้องน้ำ
 5. ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ทรูวิชั่นส์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
 6. ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องมาจากที่ดินซึ่งได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์
 7. การทบทวนคำพิพากษาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
 8. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิหักกลบลบหนี้ในคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
 9. การบังคับหลักประกันทางธุรกิจที่เป็นกิจการในคดีล้มละลาย
 10. บทบาทของศาลในการกลั่นกรองคดีชั้นประทับฟ้อง: ศึกษากรณีราษฎรเป็นโจทก์
 11. มาตรการในการขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันในคดีล้มละลาย
 12. มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
 13. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามคำสั่งศาลโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
 14. ปัญหาเกี่ยวกับการขอรับชำระหนี้และการบังคับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิยึดหน่วงในคดีล้มละลาย
 15. การคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย: ศึกษากรณีการเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจ
 16. ปัญหาระยะเวลาการฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตรเนื่องจากความไม่สมบูรณ์
 17. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในความเสมอภาค: ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิในความเสมอภาคของผู้พ้นโทษในการศึกษาและทำงาน
 18. การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ:ศึกษากรณีแรงงานภาคเกษตรกรรม
 19. หลักสุจริตในสัญญาจ้างแรงงาน
 20. การดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ: ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
 21. การค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน
 22. ขอบเขตและมาตรฐานการควบคุมการพกพาและการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 23. ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของ บุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน(Domain Name)
 24. ระบบบันทึกคำพยานในคดีอาญา
 25. ความยินยอมในการทำสัญญาประกันชีวิต
 26. อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย
 27. การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำผิดฐานกระทำชำเราเด็ก
 28. หลักการพิพากษาเกินคำขอ: ศึกษาคดีแพ่งทั่วไป
 29. เสรีภาพในการตัดสินใจของผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างการสอบปากคำ
 30. ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการทำคำพิพากษาคดีอาญา
 31. การสั่งคดีของพนักงานอัยการ: ศึกษาการนำปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมาประกอบการพิจารณา
 32. สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา : ศึกษาสิทธิได้รับการเยี่ยมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
 33. องค์กรอาชญากรรมในคดียาเสพติด:ศึกษากรณีการต่อรองคำรับสารภาพ
 34. การเพิกถอนการออกหมายจับในคดีอาญา
 35. รูปแบบกฎหมายที่ถูกต้องเหมาะสมต่อกรณีการนำรถยนต์มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้สำหรับประเทศไทย
 36. การตรวจสอบอำนาจอิสระของพนักงานอัยการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550:ศึกษากรณีการสั่งคดีตามดุลพินิจ
 37. การก่อตั้งทรัสต์เพื่อจัดการทรัพย์มรดก
 38. การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์: วิเคราะห์จากคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 39. การจัดประเภทความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดอันยอมความได้: ศึกษาความผิดฐานยักยอกกับความผิดอันยอมความได้
 40. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองชั่วคราวในคดีผู้บริโภค
 41. ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาลกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
 42. การควบคุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
 43. การบังคับหลักประกันตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
 44. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 45. หลักความเป็นอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน: วิเคราะห์การกำหนดมาตรฐานการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227/1
 46. ปัญหาเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา
 47. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ
 48. ปัญหาการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
 49. ความไม่ชัดเจนแน่นอนของความผิดฐานทำร้ายร่างกายถึงสาหัส:ศึกษาเฉพาะกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297อนุมาตรา (3) (4) และ (8)
 50. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเข้าเมือง
 51. กระบวนการระงับข้อพิพาทในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยกับสหรัฐอเมริกา
 52. เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
 53. สิทธิในการขอบังคับคดีโดยผู้ไม่ใช่คู่กรณีในคดีปกครอง
 54. กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว กรณีศึกษา  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 55. การเปิดรับข่าวสารทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่
 56. การบริหารงานของหนังสือพิมพ์ภายใต้กระแสการหลอมรวมสื่อ
 57. การบริหารงานข่าวในภาวะวิกฤตของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกยึดเอ็นบีที
 58. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 59. การพยากรณ์ราคานํ้ามันดิบล่วงหน้าในตลาดฟิวเจอรส์ไนเม็กซ์โดยวิธีอารีมาและอารีแมกซ์
 60. ประสิทธิผลการให้บริการด้านการจัดเก็บใบขนสินค้าของสำนักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร
 61. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการที่ดีของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 62. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนกลาง
 63. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด
 64. ความคิดเห็นของข้าราชการบรรจุใหม่ต่อการพัฒนาระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 65. อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 66. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรกรณีศึกษา สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
 67. สาเหตุการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังชายกรณีศึกษาเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
 68. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรถทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด
 69. บทบาทของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในทศวรรษหน้า
 70. ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
 71. แนวทางการมีส่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 72. การพยากรณ์ยอดขายและจัดตารางการผลิตหลักสำหรับโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็น
 73. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
 74. ระบบตรวจวัดความคลาดเคลื่อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบนภาพเอกซเรย์โดยตัวกรองแบบไฮบริด
 75. การลดของเสียในกระบวนการผลิตการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก   Defectives Reduction in Vacuum Forming Production Process
 76. การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE บรรจุแป้งOverall equipment effectiveness (OEE) Improvement of a Powder  Filling Machine
 77. การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเคลือบน้ำยาอะคริลิกป้องกันความชื้นสำหรับแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์รวม Yield Improvement of the Acrylic Conformal Coating Process   For Printed Circuit Board Assembly
 78. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลัง
 79. การลดผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตยางรูปพรรณ  ตามแนวทางคิวซีสตอรี่  Defectives Reduction in Rubber Production Process by QC Story
 80. แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
 81. การศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนรักษะวารินและบ่อน้ำร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง
 82. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
 83. Full  text