1. ลักษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยวจีนที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครของชาวจีน
 3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศไทยไปประเทศจีนในช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง ปี พ.ศ. 2560
 4. การยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อนวัตกรรมการทำงานของคนในแต่ละช่วงวัยกรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร
 6. ปัจจัยค่านิยมและปัจจัยทางด้านส่วนประสมของการตลาดส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางนำเข้าของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
 7. การศึกษาอัตลักษณ์และการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 8. การเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ปริมาณวัตถุดิบสำหรับธุรกิจร้านอาหารกรณีศึกษา ร้านครัวคุณกันต์
 9. ส่วนประสมทางการตลาดและความไว้วางใจที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อจิวเวลรี่ผ่าน Social Media ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 10. พฤติกรรมลูกค้าที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดสมุทรสาครกรณีศึกษา สถานี ปตท. สาขาเอกชัย-บางบอน
 11. การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์, สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 12. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 13. การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 14. การศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank)
 15. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 16. ความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวจีนต่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์สเนลไวท์ในกรุงเทพมหานคร
 17. กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบโมบายคอมเมิร์ซ
 18. THE USE OF MOBILE APPS TO IMPROVE SERVICE INDUSTRY IN THAILAND: A STUDY OF SPA AND MASSAGE BUSINESS
 19. FACTORS EFFECTING CUSTOMER SATISFACTION TOWARD FAST FOOD IN CAMBODIA
 20. FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR OF CHINESE TOURIST TOWARDS THAILAND BRAND SOUVENIRS
 21. PURCHASING INTENTION OF “SLOW TOURISM SERVICES” FOR SENIOR CITIZENS IN THAILAND
 22. อิทธิพลของตัววัดผลประกอบการทางบัญชีกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน กลุ่ม SET100
 23. การวัดประสิทธิภาพหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยวิธี Data Envelopment Analysis
 24. สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้ องคดีอาญากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 25. ความผิดฐานยักยอก : ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
 26. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวาน
 27. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยกับปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
 28. ความผิดฐานซื้อบริการทางเพศ
 29. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเพื่อช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากภยันตราย (Self - help)
 30. การพิจารณาโดยไม่มีตัวจำเลยในคดียาเสพติด
 31. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ
 32. การจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จากการเก็บภาษีจากน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน รวมทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
 33. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตจากขนมขบเคี้ยว
 34. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกรณีทรัพย์สินสิ่งเดียวจำนองเป็นประกันหนี้หลายราย
 35. ปัญหาการกำหนดเหตุเพิ่มโทษให้กับผู้กระทำความผิดร่วมกับผู้บอบบาง
 36. ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35
 37. บทบาทของชุมชนในการร่วมจัดการทรัพย์สินของวัดในพระพุทธศาสนา
 38. หลักกฎหมายในการพิจารณาคดียาเสพติด กรณีจำเลยให้การรับสารภาพของไทย
 39. การใช้หลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนของศาลปกครองเพื่อเพิกถอนคำชี้ ขาดของอนุญาโตตุลาการในคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ศึกษา กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 40. แนวทางการจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการระดมเงินทุนมวลชนเพื่อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์
 41. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายเบียร์ในประเทศไทย
 42. ความผิดฐานฉ้อโกง : ศึกษากรณีการฉ้อโกงการบริการ
 43. การบังคับคดีทรัพย์จำนองโดยเจ้าหนี้สามัญ
 44. การกระทำความผิดกรรมเดียวศึกษาเฉพาะความผิดฐานลักทรัพย์ในกรณีที่กระทำเป็นทอดๆ
 45. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของสาธารณชนจากการกระทำของสุนัขบ้าน
 46. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการหย่าตามมาตรา 1516(1)แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษากรณีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้ที่มีเพศเดียวกัน
 47. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
 48. การตรวจสอบความจริงในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดศึกษาการไม่ยอมเข้ารับการตรวจหรือทดสอบว่ามียาเสพติดในร่างกาย
 49. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
 50. ปัญหาการขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามหลักมูลเหตุของสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
 51. แนวทางพัฒนากฎหมายอาคารชุด : ศึกษาเฉพาะกรณีที่พักอาศัยที่เป็นสิทธิการเช่า
 52. ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ : ศึกษากรณีผู้พิพากษาไปเป็นกรรมการในหน่วยงานอื่นของรัฐ
 53. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าวโดยกรมที่ดิน
 54. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีโครงสร้างของคณะกรรมการและอำนาจในการควบคุมการใช้อำนาจ ของ คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปราบปรามการฟอกเงิน
 55. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญารับฝากขายสินค้า
 56. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 57. การกำหนดความผิดอาญา : กรณีการส่งมอบสื่อลามกให้แก่เด็ก
 58. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการป้องกันการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม : ศึกษากรณีคุณสมบัติและผลประโยชน์ ทับซ้อนของเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 59. การกำหนดโทษในคดียาเสพติด : ศึกษาความผิดฐานผลิต
 60. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการของสถานประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
 61. แนวทางการจัดให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมและส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 62. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการเรียกค่าเสียหายจากคดีทุจริต โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 63. มาตรการทางกฎหมายในการจัดให้มีการฟื้นฟูกิจการของอาชีพประมง
 64. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในจังหวัดอื่นของประเทศไทย : ศึกษากรณีการใช้กฎหมายอิสลามด้านวิธีสบัญญัติ
 65. ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
 66. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของ ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
 67. ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556
 68. สถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 69. รูปแบบการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) สื่อสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย (Fan fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย
 70. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 71. การเปิดรับสื่อทัศนคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 72. การนำเสนอภาพตัวแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดกรณีศึกษา : Godzilla 2014
 73. การนำเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื่อออนไลน์กับการถ่ายทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 74. รูปแบบการพาดหัวข่าวในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย
 75. ลักษณะพฤติกรรม และปัจจัยต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้หญิงพลัสไซส์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
 76. การสื่อสารการตลาดผ่านงานแสดงสินค้าเพื่อภาคธุรกิจกรณีศึกษา : งานแสดงสินค้าเพื่อภาคธุรกิจ Medical Devices ASEAN 2018 โดย บริษัท อิมแพคเอ็กซิบิชั่นแมเนจ เมนท์ จำกัด
 77. การถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านละครซีรีส์เกาหลีชุด Reply
 78. การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้สื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 79. การรับรู้คุณลักษณะของผู้ยอมรับนวัตกรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ (Face book live) ในการรายงานข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสปริงนิวส์
 80. การวิเคราะห์เนื้อหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทัศน์ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี”
 81. การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์
 82. ภาพสะท้อนของปัญหาสังคมไทยในยุคดิจิทัลที่ปรากฏในงานเขียนเชิงสารคดีท่องเที่ยวของนิ้วกลม
 83. การสื่อสารกับสังคมเพื่อการสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา
 84. การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของข้าราชการสำนักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ
 85. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา : ข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 86. การรับรู้นโยบาย Thailand 4.0 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 87. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : กรณีศึกษาผู้ต้องขังที่มีคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
 88. ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรทัณฑสถานหญิงกลาง
 89. การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักของข้าราชการศาลยุติธรรมกรณีศึกษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 90. ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 91. การบริหารความเสี่ยงด้านกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 92. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)
 93. การใช้ สุ จิ ปุ ลิ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 94. การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 95. สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้โครงการเกิดความล่าช้าของฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้าภาคเอกชน บริษัท กสท โทรมนาคม จำกัด (มหาชน)
 96. การนำแสงสว่างธรรมชาติมาใช้สำหรับอาคารผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ห้องนันทนาการโครงการลิฟวิ่งเวล
 97. การออกแบบระบบการสั่งซื้อตามปริมาณงานกรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม
 98. การเพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างขัดข้องและการลดเวลาเฉลี่ยการซ่อมของเครื่องเจียรขนาด 79 KVA กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเครื่องกลึง CNC อัตโนมัติ
 99. การคัดเลือกสารดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อนำมาทดแทนสารดับเพลิงชนิดเดิมด้วยกระบวนการตัดสินใจลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์กรณีศึกษา: อาคาร National ITMX Data Center
 100. การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องผลิตท่อโครงสร้างรูปพรรณกรณีศึกษา: โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
 101. การปรับปรุงและลดเวลากระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้บริษัทในเครือกรณีศึกษา: บริษัทค้าปลีกสินค้าภายในบ้าน
 102. การประยุกต์ใช้วิธีการ AHP และ TOPSIS ในการคัดเลือกเส้นทางปรับปรุงท่อประปา ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
 103. การประยุกต์หลักการลีนคอนสตรั๊กชั่นเพื่อลดความสูญเปล่าในงานก่อสร้างกรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 33 ชั้น
 104. การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหัวฉีดน้ำมันกรณีศึกษา : ของเสียประเภทค่าความสะอาดไม่ได้ตามมาตรฐานของลูกค้า
 105. การพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนการผลิตกรณีศึกษา : โรงงานแปรรูปเนื้อเป็ด
 106. การใช้ระบบอัตโนมัติทดสอบซอฟต์แวร์เว็บแอพพลิเคชั่น : กรณีศึกษาบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 107. การลดการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบประกอบอาคารกรณีศึกษา: อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งวัฒนะ
 108. การวิเคราะห์ปัญหาแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำประปาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ EPANET 2.0
 109. การศึกษาศักยภาพของการจัดการระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐานสากลโรงพยาบาล: กรณีศึกษา โรงพยาบาลวิภาวดี
 110. การอ่านและจัดเก็บข้อมูลจากดิจิทัลเพาเวอร์มิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Data Reading and Collecting from PEA-DPMs
 111. อุปกรณ์แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line , SMS และ E-Mail
 112. การศึกษาปัจจัยแห่งความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ำจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
 113. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาดอกไม้
 114. ประสิทธิผลของกลูต้าไธโอน แอล-ซีสเทอีน และสารประกอบอื่นๆ ในการลดความเข้มของสีผิวบนใบหน้า
 115. การศึกษาเปรียบเทียบผลการรับประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวขาวหอมมะลิ ต่อผลการเปลี่ยนแปลงระดับโฮโมซีสเตอีน
 116. การศึกษาเจตคติในการลดน้ำหนักของนักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 117. พฤติกรรมการใช้บริการในศูนย์สุขภาพสำหรับผู้มีกำลังซื้อสูงของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 118. ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
 119. การศึกษาผลของการรับประทานข้าวกล้องหอมนิลกับระดับกรดยูริกในเลือดในผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูง
 120. การศึกษาเจตคติที่ส่งผลต่อการใช้อาหารเสริมของนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 121. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานข้าวกล้องหอมนิลกับข้าวขาวหอมมะลิต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
 122. ระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกคณะแพทย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
 123. การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารให้ความหวานและสารเสริมอื่นๆ ที่มีผลต่อระดับสารประกอบฟีโนลิกและฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาเขียว
 124. การศึกษาเจตคติของพนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่มีต่อการดื่มนมโคยูเอชท
 125. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการสปาของลูกค้า อารมณ์ดีสปา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 126. การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษโลหะหนัก เลขสารบบที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการรับรองมาตรฐาน GMP (Codex, PIC/S หรือ ASEAN) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวางจำหน่ายใน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี