1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการชาวเวียดนามต่อการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดนไทยพม่าด่านสิงขน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลกรณีศึกษาพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 4. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่น เค โมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 5. แผนธุรกิจระบบ APPLICATION สำหรับการเรียกใช้บริการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ชื่อธุรกิจ EASY CAR WASH APPLICATION
 6. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Internet Banking และ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 7. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสมดุลในการทำงานของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) กรณีศึกษา หน่วยงาน Innovative Solution Business
 8. อิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคเพศหญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
 9. แผนธุรกิจ แอพพลิเคชั่น Oracle On Mobile
 10. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 11. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด
 12. ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม
 13. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักแบรนด์ ES (อีเอส) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 14. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 15. คุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 16. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานระบบงานเอกสารการนำเข้าเคมีภัณฑ์ด้าน การเกษตร กรณีศึกษาบริษัทนำเข้าเคมีเกษตรแห่งหนึ่ง
 17. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ศึกษากรณีบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข
 18. การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ของลูกค้ารายใหญ่ และรายย่อยที่มีต่อบริษัทคอร์เดียลดีไลท์ จำกัด
 19. ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา หน่วยงานด้านปฏิบัติการและ พิจารณารับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 20. ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงของการทำธุรกรรมออนไลน์และประสบการณ์จาก การซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานระบบพร้อมเพย์ของผู้บริโภคชาวไทย
 21. แผนธุรกิจ Porky Grill
 22. การปรับปรุงประสิทธิภาพการนำจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษา ที่ทำการไปรษณีย์สาขาบางซื่อ
 23. ปูไข่ใหญ่เวอร์ (ร้านอาหารทะเลสด Delivery)
 24. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 25. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม การเลือกซื้อเบรค Brembo ออนไลน์ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในประเทศไทย
 26. FACTORS AFFECTING INTENTION TO USE WEDDING PLANNER SERVICE OF GEN - Y CHINESE IN KUNMING CITY, PRC
 27. INTENTION TO BUY COUNTERFEIT GOODS OF CHINESE JOBBERS IN GUIZHOU PROVINCE, PRC
 28. SATISFACTION OF CHINESE STUDENTS AT THAI UNIVERSITIES IN BANGKOK
 29. PURCHASE INTENTION OF CHINESE CONSUMERS ON THE OVERSEAS MEDICAL TOURISM
 30. การวัดประสิทธิภาพหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจการแพทย์ โดยวิธี Data Envelopment Analysis
 31. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (มาตรา 77 วรรคสอง)
 32. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิเสธหรือยับยั้งคำขอหนังสือเดินทางและการยกเลิกหนังสือเดินทาง ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
 33. ปัญหาการดำเนินคดีบุคคลพลเรือนโดยศาลทหาร : ขณะประกาศใช้กฎอัยการศึก
 34. มาตรการในการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานขับขี่รถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
 35. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดเหตุฉกรรจ์ในการกระทำความผิดทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณีเป็นการกระทำแก่สมาชิกในครอบครัว
 36. ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556
 37. สถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
 38. บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
 39. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี
 40. การส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
 41. การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 1
 42. การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 43. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 44. การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) วิชาประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 45. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 46. การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 47. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 48. การลดการขัดข้องของยูนิตทำฟัน กรณีศึกษา : คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 49. การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP เพื่อคัดเลือกผู้ขายชิ้นส่วนงานฉีดพลาสติก Application of The AHP for Selection Plastic Injection Supplier
 50. การศึกษามาตรการการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดกรณีศึกษา : โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ