1. การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ และเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบความเครียดเชิงบทบาทของนักบัญชีระดับปฏิบัติการของบริษัทในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเนื่องกับความสาเร็จในการทางานของนักบัญชีธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
 4. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาทรัพย์สินทางการเกษตรมาใช้เป็นหลักประกันของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 5. มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด : ศึกษากรณีทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี
 6. ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายศุลกากรในการกักสินค้าละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ณ จุดนำเข้า – ส่งออก
 7. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาททางแพ่งและวิธีพิจารณาคดีหมิ่นประมาททางแพ่ง
 8. การนำเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อสิทธิเด็กทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
 9. การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ Quiksilver Thailand
 10. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อตารวจจราจรภายหลังการเปิดรับข้อมูลตารวจจราจรผ่านสื่อออนไลน์
 11. การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ
 12. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
 13. การเสริมสร้างพลังอานาจการทางานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
 14. การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
 15. การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 16. การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่กล้าว่ายน้ำโดยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 17. การพัฒนาชุดกิจกรรม ตามแนวคิดของดีนส์ ส่งเสริมการคิดหลากหลายทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
 18. การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
 19. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในงานทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
 20. การใช้ชุดกิจกรรมท่ารามวยโบราณส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย
 21. การพัฒนาชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
 22. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาล 1 โดยผ่านการเล่านิทาน
 23. ปัจจัยที่ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรตรวจสอบสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ของกองสิทธิบัตรไทย