1. ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเขต นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 2. การยกเลิกความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดศึกษากรณี : การเสพและการครอบครองกัญชา
 3. การสั่งคดีที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในชั้นพนักงานอัยการ
 4. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
 5. การเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
 6. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเลี้ยงชีพและการเปลี่ยนแปลงค่าเลี้ยงชีพภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง
 7. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
 8. กระบวนการบังคับคดีหุ้นที่ยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
 9. ความสามารถในการดำเนินคดี :การจัดหาทนายความโดยรัฐให้จำเลยในคดีอาญา
 10. ขอบเขตการใช้มาตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
 11. บทบาทของเจ้าพนักงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 12. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์และหลักการไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย : ศึกษากรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 13. แนวทางพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ภายใต้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
 14. บทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน
 15. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองดูแลช้างเลี้ยงในประเทศไทย
 16. ปัญหาในการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดเก็บภาษีอากรของเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
 17. อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 กับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานทางทะเลของประเทศไทย
 18. มาตรการทางกฎหมายในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก
 19. บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีที่มีความตายเกิดขึ้น:ศึกษากรณีความตายที่ได้ไม้ได้เกิดจากเจ้าพนักงาน
 20. ปัญหาการใช้ดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจำในการลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 21. ความเหมาะสมของการกำหนดความผิดอาญาอันยอมความได้ :ศึกษาความผิดฐานทำร้ายร่างกายที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว
 22. ความยินยอมกับการทดลองในมนุษย์
 23. การนำมาตรการลดโทษมาใช้แก่ผู้กระทำความผิดที่ให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินคดี
 24. การตรวจสอบความจริงในชั้นเจ้าพนักงานกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลวิกลจริต
 25. บทบาทของพนักงานอัยการในการคุมประพฤติในชั้นก่อนฟ้อง
 26. มาตรการลงโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดฐานขับรถขณะมึนเมา:ศึกษากรณีการบังคับใช้อุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจในรถยนต์
 27. การศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเรื่องและสื่อความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง ยุคคลาสสิกกับยุคร่วมสมัย
 28. การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเพจในการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องแหล่งพลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
 29. ผลของการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง กาล โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีต่อความสามารถในการใช้กาลในภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 30. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเสริมสร้างจริยธรรมของสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
 31. การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บ เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงจังหวัดปทุมธานี
 32. ความสัมพันธ์ระหว่างกรดยูริกในเลือดกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองตีบ ในผู้ป่วย โรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง หรือ โรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี