1. ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์มือถือ Apple ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจอาหารจีนของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้คอมพิวเตอร์ Apple ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์มือถือ OPPO ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์มือถือ HUAWEI ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
 6. ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจมาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวเวียดนาม
 7. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
 8. ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการส่งออกในประเทศไทย ต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 9. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด7Ps ที่มีผลต่อความถี่ ในการทำศัลยกรรมของผู้หญิงและเพศทางเลือก ในเขตกรุงเทพมหานคร
 10. ความเชื่อมั่นในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 11. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร
 12. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อชุดชั้นในสตรีของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 13. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรี่ด้วย Mobile Application ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี
 14. ปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดแบบใช้ INFLUENCER ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
 15. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร
 16. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 17. การยอมรับในเทคโนโลยีที่มีผลต่อการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
 18. การศึกษาปัจจัยด้านการจัดการการเงินของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลพบุรี
 19. วินัยทางการเงินที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
 20. แรงจูงใจในการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 21. ภาพลักษณ์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 22. การศึกษาผลของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับยอดขายของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีหุ้นยั่งยืน (SETTHSI) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 23. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดดิจิทัลต่อกระบวนการตัดสินซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 24. ปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 25. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีผลต่อการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการกองทัพบกในส่วนกองบัญชาการกองทัพบก
 26. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันกับรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
 27. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
 28. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลิตในประเทศเยอรมนี อเมริกา ญี่ปุ่น และ จีน
 29. ปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงินที่ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน
 30. แผนธุรกิจผู้ให้บริการระบบติดตามเรือและอินเทอร์เน็ตบนเรือในน่านน้ำไทย
 31. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 32. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 33. การศึกษาพฤติกรรมและระดับการยอมรับในบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 34. พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยที่เป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร
 35. กระบวนการตัดสินใจใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 36. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี
 37. ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในสาขากรุงเทพมหานคร
 38. ความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencers ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
 39. ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนจัดการทางการเงินส่วนบุคคลด้านการออมของ บุคลากรส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต
 40. พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรม ทางการเงินของพนักงานเอกชน
 41. แนวทางการเพิ่มประสิทธิการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์จากมุมมองผู้บริโภค
 42. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
 43. มาตรการในการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถาน
 44. ความคิดเห็นการจัดการคุณภาพการดำเนินงานของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี
 45. ความพึงพอใจต่อการบริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ของเรือนจำกลางบางขวาง
 46. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จก่อนกำหนดเวลา ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 47. ความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพและการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานโดยราชการส่วนกลางของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 48. ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของบุคลากร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
 49. การจัดสวัสดิการที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานกรณีศึกษา : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 50. แนวทางการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำและทัณฑสถานของส่วนปฏิบัติการพิเศษ กรมราชทัณฑ์กรณีศึกษา ผู้ต้องขังล้นคุก
 51. การรับรู้นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ 72 ชั่วโมง ศึกษากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 52. ความรู้และพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต ของผู้ต้องขังโครงการกำลังใจฯ เรือนจำชั่วคราวเขาพลองจังหวัดชัยนาท
 53. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
 54. ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง
 55. ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย
 56. ความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี ณ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส
 57. ระบบบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงรถยนต์
 58. การใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 59. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
 60. การพัฒนาความสามารถการเขียนความเรียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด
 61. การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TGT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 62. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1
 63. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา กลุ่มเขาออกท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช